Lagstiftning i samband med restaurering av vattendrag 

För att få genomföra en restaureringsåtgärd krävs en anmälan eller ett tillstånd. Detta söks hos länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet.

Juridisk prövning

Om åtgärden berör mindre än 500 m2 av vattendragets bottenyta räcker det med en anmälan till länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet. Detta gäller åtgärder som ”grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd”. 

Länsstyrelsen tar, när den fattar beslut i frågan, hänsyn till de allmänna intressena, exempelvis påverkan på naturmiljö, kulturmiljö, rennäring m. m. För att länsstyrelsen ska kunna avgöra om och hur hänsyn tas till vattenanknutna kulturmiljövärden måste anmälan innehålla ett tillräckligt kunskapsunderlag som redovisar dessa värden och hur de påverkas av de planerade restaureringarna. En förutsättning för att saken ska kunna behandlas som ett anmälningsärende är att verksamhetsutövaren och den berörda sakägaren är överens om eventuella ersättningar eller skadeförebyggande åtgärder och att påverkan på allmänna intressen minimeras. I annat fall är verksamheten tillståndspliktig. Om restaureringsprojektet är större och påverkar mer än 500 m2 av vattendragets bottenyta krävs tillstånd av miljödomstolen.

Omprövning av vattendomar

I vissa fall kan också omprövning av vattendomar bli aktuella, t.ex. där tillstånd till s.k. nolltappning finns. Länsstyrelsen har möjlighet att ansöka om omprövning av vattendomar, men har små resurser för detta. Det vanliga är därför att Kammarkollegiet väcker frågan hos miljödomstolen. En översyn av processen pågår för närvarande. Omprövningar ska inriktas mot objekt där största möjliga nytta kan nås till minsta möjliga kostnad. Vidare bör omprövningar i stor utsträckning inriktas mot områden som är nationellt värdefulla. För verksamheter som bedrivs med stöd av tillstånd enligt Vattenlagen (1983) eller ”äldre vattenlagen” (1918) gäller att omprövningsutrymmet är begränsat till högst fem procent av produktionsvärdet eller värdet av vattnet, dvs. med tillämpning av ovanstående tumregel, fem procent av medelvattenföringen. Vid omprövning av verksamhet med tillstånd enligt Miljöbalken (1999) gäller omprövningsutrymmet 5 – 20 % av produktionsvärdet. Vid en omprövning har man alltså möjlighet att få ett högre vattenflöde i ett vattendrag.