Lagstiftning i samband med restaurering av vattendrag

Restaurering av vattendrag är en form av vattenverksamhet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverksamhet.

Vattenverksamhet

Utgångspunkten i miljöbalken är att vattenverksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen. För vissa mindre verksamheter, där ytan i vattendraget som åtgärden omfattar är mindre än 500 kvadratmeter, räcker det dock oftast med en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. För vattenverksamheter där det är helt uppenbart att de inte skadar vare sig allmänna eller enskilda intressen krävs det varken anmälan eller tillstånd.

Länsstyrelsen tar i bedömningen hänsyn till de allmänna intressena så som natur- och kulturmiljövärden. För att länsstyrelsen ska kunna avgöra om och hur hänsyn tas till vattenanknutna kulturmiljövärden måste anmälan innehålla ett tillräckligt kunskapsunderlag som redovisar dessa värden och hur de påverkas av de planerade restaureringarna. En förutsättning för att saken ska kunna behandlas som ett anmälningsärende är att verksamhetsutövaren och den berörda sakägaren är överens om eventuella ersättningar eller skadeförebyggande åtgärder och att påverkan på allmänna intressen minimeras. I annat fall är verksamheten tillståndspliktig. Om restaureringsprojektet är större och påverkar mer än 500 kvadratmeter av vattendragets bottenyta krävs tillstånd av miljödomstolen.

Läs mer om vattenverksamhet.

Omprövning av vattendomar

I vissa fall kan också omprövning av vattendomar bli aktuella, t.ex. där tillstånd till s.k. nolltappning finns. Länsstyrelsen har möjlighet att ansöka om omprövning av vattendomar, men har små resurser för detta. Det vanliga är därför att Kammarkollegiet väcker frågan hos miljödomstolen. En översyn av processen pågår för närvarande. Omprövningar ska inriktas mot objekt där största möjliga nytta kan nås till minsta möjliga kostnad. Vidare bör omprövningar i stor utsträckning inriktas mot områden som är nationellt värdefulla. För verksamheter som bedrivs med stöd av tillstånd enligt Vattenlagen (1983) eller ”äldre vattenlagen” (1918) gäller att omprövningsutrymmet är begränsat till högst fem procent av produktionsvärdet eller värdet av vattnet, dvs. med tillämpning av ovanstående tumregel, fem procent av medelvattenföringen. Vid omprövning av verksamhet med tillstånd enligt Miljöbalken (1999) gäller omprövningsutrymmet 5 – 20 % av produktionsvärdet. Vid en omprövning har man alltså möjlighet att få ett högre vattenflöde i ett vattendrag.