Miljömål i Östergötland

Östergötland berörs av 15 miljökvalitetsmål. Miljömålsarbetet ligger till grund för en stor del av miljöarbetet i länet. Allt fler kommuner och företag väljer att utforma sina miljöprogram och miljöpolicys efter miljömålen. Insatser för miljömålen hänger ihop med målsättningen om en hållbar utveckling för Östergötlands län där tillväxten sker med ekonomisk, social och ekologisk balans. Länsstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet med de regionala miljömålen i länet.

Regionalt Åtgärdsprogram för miljömålen

Under 2014 fastställdes ett samlat Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland som gäller till 2020. I åtgärdsprogrammet ligger målsättningen för de nationella miljömålen med tillhörande preciseringar som grund för åtgärdsarbetet. Läs hela rapporten här. Till åtgärdsprogrammet hör bilagan Aktörers åtaganden för miljön. I denna bilaga har aktörer i länet åtagit sig att utföra åtgärder ur åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet för miljömålen kommer att följas upp under 2017.

År 2012 fastställdes nya delmål inom Begränsad klimatpåverkan. Dessa mål kommer att följas upp och revideras under 2017.

Bakgrund miljömål i Östergötland

Nedanstående dokument och handlingsprogram har ersatts av Åtgärdsprogrammet för miljömålen som lanserades 2014. De beskriver dock utförligt processen och samarbetet kring miljömålen i länet.

Sverige har haft nationella miljömål i Sverige sedan år 1999, i form av 16 miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. Efter två års arbete i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och intresseorganisationen kunde Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen år 2003 fastställa Östergötlands miljömålsprogram Mål i sikte. Miljömålsprogrammet samlar länets delmål och förslag till åtgärder för att nå dem. Senare tillkom fyra delmål för Ett rikt växt- och djurliv

Rapporten Här är vi nu - mål i sikte 2010 innehåller inspirerande reportage om ett urval kommuner, organisationer och eldsjälar som på olika sätt bidrar till att nå miljömålen i Östergötland. 

Länsstyrelsen Östergötland har i bred samverkan formulerat fem handlingsprogram med förslag på insatser för en bättre miljö och utveckling av länet till en attraktiv tillväxtregion. Handlingsprogrammen publicerades år 2006 och rör fem miljöområden som är extra viktiga för arbetet med att nå miljömålen i länet: Energi, Byggd miljö, Övergödning, Odlingslandskapet och Transporter.

Kontakta oss

Sekretariatet för miljömål och klimat
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

Sara Jonsson van der Heijden
Tfn 010-223 54 46
Samordnare miljömål och miljöledning

Linda Malmén  
Tfn: 010-223 54 27
Utvecklingsledare energi och klimat.

Igor Keljalic
Tfn: 010-223 54 47
Energikuppen

Tfn växel: 010-223 50 00