Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och arbetar för att tillsammans med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen.       

Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Enligt regeringens integrationsuppdrag ska länsstyrelsen

  • verka för att länet har en god beredskap och kapacitet när det gäller att ta emot och introducera nyanlända flyktingar
  • överlägga och skriva avtal med kommunerna om flyktingmottagandet
  • utveckla samverkan mellan länets kommuner och myndigheter när det gäller flyktingarnas boende, introduktion och arbetsmarknadsetablering
  • följa upp introduktionen och dess resultat i länet.

Integrationspolitiken fokuserar på

  • ett effektivt system för nyanländas mottagande och introduktion i samhället 
  • fler i arbete och fler företagare 
  • likvärdighet i skolan samt bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
  • en effektiv bekämpning av diskriminering 
  • en positiv utveckling i stadsdelar med ett utbrett utanförskap 
  • en gemensam värdegrund i vårt samhälle som präglas av ökande mångfald.

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har i sitt integrationsuppdrag en samordnande och koordinerande roll gentemot länets tretton kommuner avseende flyktingmottagning och uppföljning.

Vårt län präglas av de tretton kommunernas olika unika förutsättningar för ett gott mottagande och vårt gemensamma arbete präglas av en god samverkan och samsyn på integrationsarbetet för länet. Förutom det myndighetsgemensamma arbetet, är även vår ambition på länsstyrelsen att ta tillvara det stora kunnandet inom det civila samhället.