Strandskydd

Översiktsplanen och områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden)

Kommunen ska peka ut LIS-områden inom ramen för översiktsplaneringsprocessen. Utpekandet av områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge ska ske på ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden upprätthålls. Det ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när man prövar dispenser från strandskydd och upphävande av strandskydd i detaljplan.

Länsstyrelsen har en viktig roll vid bedömningen genom att ge råd och stöd till kommunerna men också genom att granska om kommunernas förslag stämmer överens med kriterierna för LIS-områden.

I syfte att nå ett gemensamt arbetssätt för utpekande av LIS-områden i Östergötland har Länsstyrelsen gjort en tolkning av vad sådan landsbygdsutveckling i länet är. Länsstyrelsen har därför tagit fram vägledning som stöd för länsstyrelsen i handläggning av ärenden rörande LIS samt för kommunerna vid utpekandet av LIS-områden.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Vättern

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Östergötland – en vägledning

Strandskydd i detaljplan

Kommunen kan fatta beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan förutsatt att det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. En bestämmelse om upphävande får dock inte avse ett sådant område som enligt 7 kap. omfattas av länsstyrelsens beslutanderätt.

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt verka för att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser och länsstyrelsen har även enligt 12 kap. PBL möjlighet att överpröva ett upphävande av strandskyddet i en detaljplan. Bestämmelse om fri passage även ska tillämpas i planärenden.

Mer information om strandskydd.