Strandskydd

Här får du information om strandskydd i detaljplan och om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden)

Strandskydd i detaljplan
Kommunen kan fatta beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan förutsatt att det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. En bestämmelse om upphävande får dock inte avse ett sådant område som enligt 7 kap. omfattas av länsstyrelsens beslutanderätt.

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt verka för att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser och länsstyrelsen har även enligt 12 kap. PBL möjlighet att överpröva ett upphävande av strandskyddet i en detaljplan. Bestämmelse om fri passage även ska tillämpas i planärenden.

Klicka på länken för att läsa mer om strandskydd.

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Klicka på länken för att läsa mer om landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden.