Riksintressen

Bestämmelser om riksintressen finns i miljöbalken (3 och 4 kap). Områden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för landet i sin helhet kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. Syftet med att peka ut ett riksintresse är att säkerställa en användning eller att bevara något för framtiden.

Områden av riksintresse

I ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuella motstående lokalt allmänintresse och områden av riksintressen ska prioriteras i den fysiska planeringen. Riksintresse kan gälla för såväl områden som är skyddsvärda pga. sina speciella natur- och kulturvärden som för områden som är av betydelse för ett speciellt nyttjande (kommunikationer, energiproduktion, energidistribution etc.). Områdena kan även vara riksintressanta för totalförsvaret. I Östergötlands län finns bl.a. områden som är av riksintresse för

  • naturvården
  • värdefulla ämnen eller material
  • kulturmiljövården
  • friluftslivet
  • vindkraft
  • kommunikationer (t.ex. vägar, järnvägar, luftfart, och sjöfart)
  • fiske
  • totalförsvaret

Ett utpekande av riksintresse innebär ett anspråk på att ett område antingen ska bevaras eller nyttjas på ett visst sätt. Olika centrala verk som Naturvårdsverket, Trafikverket m.fl. har enligt 3 kapitlet miljöbalken rätt att ange områden som man bedömer vara av riksintresse. Innan verket pekar ut ett område som riksintresse ska samråd ske med Boverket och berörda länsstyrelser. 

Hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet

En del större områden i landet pekas ut direkt i miljöbalken (4 kap) som riksintressanta på grund av sina samlade natur- och kulturvärden.

I Östergötlands län gäller det länets kust- och skärgårdsområde samt Vättern med öar och strandområde. Inom dessa områden får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Hushållningsbestämmelserna innebär också för områdena att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömning av exploateringsföretag m.m.  

Natura 2000

Natura 2000 (4 kap. 1 § MB) är i grunden ett internationellt åtagande om att bevara vissa naturtyper och arter. Natura 2000 regleras i miljöbalken både av bestämmelser om områdesskydd (7 kap.) och riksintressebestämmelser (4 kap.)