Plan- och byggfrågor 

Länsstyrelsen tar fram planeringsunderlag för olika områden som visar på vad som är viktigt att ta hänsyn till vid till exempel byggen och markanvändning. Målet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Råd om kommunal planering

Tillsammans med kommuner och andra statliga myndigheter arbetar vi med rådgivning och tar fram regionala planeringsunderlag för den kommunala planeringen med översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Underlagsmaterial för samhällsplanering

Vi tar fram, sammanställer och tillhandahåller underlagsmaterial om olika förhållanden som är viktiga att känna till vid samhällsplaneringen. Planeringsarbetet påverkas av olika nationella mål och riksintressen, exempelvis när det gäller energiproduktion, naturvård och friluftsliv eller kommunikationer. Länsstyrelsen samordnar också statens intressen och synpunkter i all fysisk samhällsplanering.

Granskning av kommunal planering

Länsstyrelsen granskar den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt frågor som rör flera kommuner i länet.

Fråga kommunen om bygglov

Det är kommunernas uppgift att planlägga och styra markanvändningen. Vänd dig därför till din kommun om du har frågor som rör bygglov, översiktsplaner och detaljplaner. Är du missnöjd med ett bygglov eller en detaljplan kan du överklaga det till oss.

Kontakta oss

Jan Persson
Länsarkitekt
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
Jan punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jan punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235343
Lena Lindgren
Samhällsplanerare
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
lena punkt lindgren snabela lansstyrelsen punkt se¤lena punkt lindgren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235363
Maria Kromnow
Samhällsplanerare
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
maria punkt kromnow snabela lansstyrelsen punkt se¤maria punkt kromnow snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235345
Carolina Olsson
Gruppsamordnare/Samhällsplanerare
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
carolina punkt olsson snabela lansstyrelsen punkt se¤carolina punkt olsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235344
Anette Eriksson
Samhällsplanerare
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
Anette punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Anette punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235346