Bredbandsstöd

Under 2014-2020 finns det möjlighet att inom ramen för landsbygdsprogrammet ansöka om stöd till bredbandsutbyggnad. Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stödet.

På denna sida har vi samlat information kring bredbandsstödet samt viss information kring byalagsmodellen (se högerboxar).

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad går att söka inom ramen för Landsbygdsprogrammet som gäller för perioden 2014-2020.

För projekt i Östergötland kan stöd utgå med 60 procent av de stödberättigade kostnaderna.

Stöd kan utgå för projektering, anläggningsarbeten, material, dokumentation och administration.

Beslutsomgångar

Under förutsättning att pengar finns eller att ytterligare pengar tillförts Östergötlands budget kommer följande datum gälla för beslutsomgångar 2018:

  • Beslutsomgång 2018 – sista ansökningsdag 31 maj.

Se Östergötlands regionala handlingsplan för ytterligare information kring prioriteringar av inkomna ansökningar.

Hur söker jag stöd?

Ansökningar görs i en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. För ansökan krävs e-legitimation.  Tänk på att se till att du som gör ansökan har fyllt i blanketten för fullmakt. Till höger kan du läsa mer om e-tjänsten och om hur du skaffar och använder en e-legitimation samt fullmakt.

För ytterligare information om stödet och hur man ansöker om detta hänvisas till Jordbruksverkets hemsida.

Offentligt samråd

Varje projekt måste genomgå ett offentligt samråd för att säkerställa att det inte finns någon marknadsaktör som planerar att anlägga nät i det aktuella området. Detta görs genom att projektens områdeskartor publiceras på länsstyrelsens webplats. Se ”Aktuella kartpubliceringar” i vänsterkolumnen.

Redovisning av utgifter – viktigt att tänka på redan från början

När du ska ansöka om utbetalning av stöd kommer länsstyrelsen att begära att du skickar in ett utdrag från bokföringen där bara projektets utgifter och intäkter finns med.

Utgifterna och intäkterna för bredbandsprojektet ska bokföras för sig och vara skilt från din övriga verksamhet och andra projekt som pågår samtidigt.

Särredovisningen innebär att du har ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer för de utgifter och intäkter som hör till projektet.

Det är också viktigt att du sparar handlingar som gäller upphandling. Du kan behöva skicka in dessa underlag vid ansökan om utbetalning.

Utgifter som du vill räkna in i ditt projekt får du inte ha haft eller betalat innan ansökan kommit in till länsstyrelsen. En utgift får du när du köper eller beställer en vara eller en tjänst.

Tillstånd och avtal

Innan du påbörjar grävarbetena måste du först kontrollera att det är tillåtet att gräva där du tänkt dig.

Det är du som projektägare som ansvarar för att undersöka vilka tillstånd som behövs och att införskaffa dem. Det är ett villkor att alla tillstånd finns för att fullt stöd ska kunna betalas ut.

Här följer en lista på de tillstånd som de flesta projekt kommer att beröras av:

  • Tillstånd från alla markägare på vars mark arbete ska utföras.
  • För att inte riskera att skada fornlämningar, känsliga naturområden och vattendrag som är skyddade i miljölagen ska du i vissa fall anmäla eller söka tillstånd innan du börjar gräva. Tillstånden söks hos länsstyrelsen genom ett samråd.​ Mer information finner du på länsstyrelsen webbplats.
  • Omfattar ditt projekt sjöförläggning så måste även anmälan om vattenverksamhet göras. Mer information om detta finner du på länsstyrelsens webbplats
  • För att trycka ledningar genom vägar som tillhör Trafikverket, eller gräva i eller längs med dem, krävs vissa tillstånd, läs vidare på Trafikverkets webbplats.
  • I vissa fall kan det krävas tillstånd från kommunen, exempelvis om du ska gräva i planlagt område, bygga eller gräva inom ett strandskyddsområde. Det kan också behövas bygglov för att sätta upp en byggnad till exempel ett nodhus. Ta därför alltid kontakt med kommunen innan du börjar.
  • För att få ut fullt stöd är det ett villkor att du varit inne på Ledningskollens webbplats och ställt en fråga om vilka ledningsägare det finns i det område du avgränsat för ditt projekt. När du redovisar dina utgifter stöd för att få utbetalning ska du kunna visa upp att du ställt frågan och vilka svar du fått. Båda sakerna går att skriva ut från webbplatsen.

För mer information om stödmöjligheter kontakta Christoffer Ahlgren eller Ranko Simic

 

 

 

 

 

 

 Landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020

Ansökan görs via

Jordbruksverkets webbplats.

 

 Bredband till dig som bor på landsbygden

Mer om bredband på landsbygden kan du läsa om i broschyren

Byalag och bredband

 

 

 Tips och råd

 

Processkarta (länk till Byanätsforum)

Östgötakartan med tätorter, småorter och befintliga NGA-nät (fiber) 

 Att bilda en ekonomisk förening

 

I dokumentet nedan beskriver Coompanion Östergötland hur man går till väga för att bilda en ekonomisk förening:

Att bilda en ekonomisk förening

 Bredband på landsbygden och markfrågor

 

Lantmäteriet har tagit fram en broschyr med upplysningar om markfrågor vid bredbandsutbyggnad:

 

Bredband på landsbygden och markfrågor

Vid frågor som berör detta är kontaktpersonerna på lantmäteriet i Östergötland:

Jenny Bobeck 013-25 41 11 
eller
Kristina Karlsson 013-25 41 18