Projekt

Långvariga projekt

Länsstyrelsen har flera långvariga projekt. Att arbeta i projektform är lämpligt vid arbetsuppgifter som går utöver den vanliga handläggningen. Ofta finansieras de helt eller delvis utifrån och kan bedrivas i samarbete med andra institutioner, företag eller privatpersoner

 

Harstena, q-märkt bebyggelse. Detalj av dörrfoder till bod i Grevekulla, Ydre. Kulturskyddad byggnad i kv Arkitekten Linköping.

Pågående projekt

 

Kulturmiljö och vattenförvaltning - planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt

Rubricerat projekt påbörjades år 2010 och planeras pågå till år 2016. Bakgrunden till projektet är kulturmiljövårdens ofta bristfälliga planeringsunderlag avseende kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag, något som utgör ett problem då kulturmiljöer inte sällan berörs av åtgärder inom vattenförvaltning, biotop- och fiskevård. Projektets övergripande syfte är att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet ur ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv. Det övergripande målet är att sammanställa och förbättra planeringsunderlag för kulturmiljön. Länsstyrelsen Östergötland utför sedan hösten 2012 kulturhistoriska utredningar längs med utvalda vattendrag i länet.  

Länk till projektet   

Rapporter:

Betongtröskel i Storån, Kulturhistorisk utredning

Bulsjöån, Kulturhistorisk utredning

By och Bro kvarnar vid Storån, Kulturhistorisk utredning

Fredriksnäs kvarn vid Fredriksnäsbäcken, Kulturhistorisk utredning

Hammarspångens kvarn vid Storån, Kulturhistorisk utredning

Kapellån, Kulturhistorisk utredning

Kisaån, Kulturhistorisk utredning

Klosterkvarn vid Storån, Kulturhistorisk utredning

Kärsbyån, Kulturhistorisk utredning

Lillån, Kulturhistorisk utredning

Olstorpsbäcken, Kulturhistorisk utredning                                

Orrnäsån, Kulturhistorisk utredning

Skriketorpsravinen vid Vindån, Kulturhistorisk utredning

Storkvarn vid Vindån, Kulturhistorisk utredning

Storån, Kulturhistorisk utredning

Stångån, Kulturhistorisk utredning

Svartån, Kulturhistorisk utredning

Tvärån och Hällaån, Kulturhistorisk utredning

Vammarsmåla kvarn vid Vammarsmålaån, Kulturhistorisk utredning

För mer information kontakta Malin Svarvar 010-223 53 54

 

Vårda vattendragens kulturarv

Projektet Vårda vattendragens kulturarv är en treårig (2013-2015) regional satsning där kulturmiljövården vid länsstyrelserna i Skåne, Halland, Västra Götaland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Gotland deltar. Projektet syftar till att bygga vidare på de kunskapssammanställningar och  de fältinventeringar som utförts inom projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning. Under det första året kommer framtagande av ett länsgemensamt informationsmaterial i form en broschyr, relevanta informationsblad och powerpointpresentationer att göras. Utöver detta kommer projektet Vårda vattendragens kulturarv att omfatta praktiska vårdåtgärder i kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag bland annat genom att ge bidrag till restaurering, skyltning och röjning. Insatserna kommer bedrivas inom ramen för sedvanligt bidragsförfarande, men även som initiativärenden från länsstyrelsens sida genom att fastighetsägare uppmanas att söka bidrag för i sammanhanget särskilt intressanta objekt eller som en del i andra pågående projekt inom exempelvis turism och vattenförvaltning.  

Länk till projektet (gemensam hemsida är på gång)

För mer information kontakta Magnus Reuterdahl 010-223 53 52

 

Kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen - Metod- och strategiutveckling. För mer information kontakta Mattias Schönbeck 010-223 53 53.

 

Östergötlands byggnadsminnen

Satsning som syftar till att öka tillgängligheten av länets byggnadsminnen. Kontakta Helena Rosenberg 010-223 53 53 73.

 

Översyn av Östergötlands riksintressen för kulturmiljövård

För mer information kontakta Mattias Schönbeck 010-223 53 53.

 

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi

För mer information kontakta Mattias Schönbeck 010-223 53 53.

 

Torpen på nätet

Torpen på nätet är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen, Östergötlands museum, Studiefrämjandet och flera hembygdsföreningar. Projektets mål är att utifrån hembygdsföreningarnas torpinventeringar kunna kvalitetssäkra det inventerade materialet för att sedan registrera det i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister och därigenom göra det tillgängligt på Riksantikvarieämbetets hemsida Fornsök.

Länk till projektet.

För mer information kontakta Mattias Schönbeck 010-223 53 53.

 

Skogens kulturarv

För mer information kontakta Malin Svarvar 010-223 53 54.

 

Fångö gruva

För mer information kontakta Mattias Schönbeck 010-223 53 53.

 

Kung Waldemars segelled

För mer information kontakta Mattias Schönbeck 010-223 53 53.

 

Rökstenens info anläggning

För mer information kontakta Mattias Schönbeck 010-223 53 53.

 

Kvalitetsäkring av stavspåntak Hantverkslaboratoriet

För mer information kontakta Mattias Schönbeck 010-223 53 53.

 

Nationell analys av indikatorn Räkna Q

För mer information kontakta Mattias Schönbeck 010-223 53 53.