Tillstånd för användande av metallsökare

Intresset för metallsökning ökar kraftigt i Östergötland. I Sverige är det inte tillåtet att använda eller medföra metallsökare inom ett fornlämningsområde utan tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsprövningens syfte är att med utgångspunkt i 2 kap 18-20 §§ Kulturmiljölagen (1988:950), KML, så långt det är möjligt säkerställa att fornlämning eller fornfynd inte ska beröras vid metallsökning.

Skulle ändå föremål eller fornlämning som kan antas vara från före 1850 påträffas, eller om man misstänker så, ska sökandet omedelbart avbrytas. Länsstyrelsen ska kontaktas. Detta gäller även om fyndet inte är hembudspliktigt.

Ansökan

Det område ansökan avser ska markeras tydligt på en karta och fastighetsbeteckning ska anges. Kartan ska vara i skala 1:10 000. Tillstånd ges inte för sökning på eller i närheten av fornlämning. Länsstyrelsens bedömning om tillstånd att använda eller medföra metallsökare kan beviljas, grundas på förekomsten av kända fornlämningar i området som ansökan avser, och på sannolikheten att okända fornlämningar eller fornfynd kan påträffas där. Det är viktigt att syftet med sökningen anges tydligt. För att tydliggöra att sökning inte avser fornfynd bör syftet anges platsspecifikt, det vill säga varför man vill söka med metalldetektor på just detta område. Det är inte tillräckligt att bara ange hobbysökning som syfte. I ansökan ska även anges för hur lång tid tillstånd söks. Tillstånd ges i normalfallet för maximalt ett år (undantag för ansökningar med förenklad handläggning, se nedan) och vissa beslut kan förenas med villkor om exempelvis avrapportering. Observera att tillstånd enligt KML endast kan beviljas för en fysisk eller juridisk person. Tillstånd till icke namngiven medsökande kan därför inte lämnas.

Förenklad handläggning

För att göra det enklare att ansöka och snabbare att få tillstånd utifrån 2 kap 18-20 §§ KML har Länsstyrelsen tagit fram nya rutiner med förenklad handläggning. Förenklad handläggning kan ske av de ansökningar som avser de av Länsstyrelsen utvalda strandområdena 1-15 som finns markerade i de länkade kartutsnitten, se högerbox. I ansökningsblanketten räcker det att ange vilket/vilka strandpartier (med namn och nummer tagna från de länkade kartorna). På dessa utvalda områden kan tillstånd beviljas för högst två år i taget.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökningar med förenklad handläggning är relativt kort, i allmänhet 4-6 veckor. Om ansökan berör andra områden kan handläggningstiden bli betydligt längre beroende på en mer noggrann granskning av områdets fornlämningsmiljö, topografi, markslag och andra aspekter som kan påverka risken för att påträffa fornfynd eller ej kända fornlämningar. Vidare spelar sökområdets storlek även in på handläggningstiden.

Områden där tillstånd inte kan ges

Tillstånd kommer inte att ges i fornlämningsmiljöer och i områden som bedöms ha en kulturhistorisk relevans och vetenskapligt värde. Om det vid en exploatering hade initierats en arkeologisk utredning för att kontrollera närvaron av dold fornlämning - kan inte metallsökning tillåtas. I områden där det finns modernare kulturlämningar, såsom torp, dansbanor och lämningar efter kalla kriget, kommer Länsstyrelsen att pröva varje enskilt fall enligt KML.

Övrigt

Ett tillstånd att använda eller medföra metallsökare ges efter en prövning enligt 2 kap 18-20 §§ KML och gäller bara rätten att använda eller medföra metallsökare. Sökanden ansvarar för att metallsökningen sker på ett sätt som överensstämmer även med lagstiftningen i övrigt. Till exempel ska markägaren kontaktas och ge sin tillåtelse innan man får gräva i marken. För naturreservat och andra skyddsområden gäller särskilda föreskrifter. Det är exempelvis i regel förbjudet att gräva i naturreservat. Inom naturreservat och andra skyddsområden kan det krävas dispens enligt miljöbalken.

Använd denna ansökningsblankett.