Tillstånd för användande av metallsökare

I Sverige är det inte tillåtet att använda eller medföra metallsökare inom ett fornlämningsområde utan tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsprövningens syfte är att med utgångspunkt i 2 kap 18-20 §§ Kulturmiljölagen (1988:950), KML, så långt det är möjligt säkerställa att fornlämning eller fornfynd inte ska beröras vid metallsökning.

Skulle ändå föremål eller fornlämning som kan antas vara från före 1850 påträffas, eller om man misstänker så, ska sökandet omedelbart avbrytas. Länsstyrelsen ska kontaktas och ges information om fyndet och området där fyndet gjorts. Detta gäller även om fyndet inte är hembudspliktigt. 

Observera att det har skett en ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188).

Från och med 2018-01-01 ska Länsstyrelsen ta ut en avgift för ansökningar om tillstånd för att använda metallsökare. Det innebär att alla ansökningar som inkommer till länsstyrelsen efter detta datum omfattas av ansökningsavgift. Avgiften är 700 kronor för varje ansökan, det vill säga för varje geografiskt avgränsat område. Detta gäller även de särskilt utpekade områdena för förenklad handläggning. Ansöker du för tre skilda områden ska alltså tre ansökningsavgifter (3 x 700) betalas in. Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggning av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald. Avgiften tas alltså ut oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

Du kan betala in ansökningsavgiften till länsstyrelsens bankgironummer 5050-3671. Ange för och efternamn samt projektnummer 7243113. Se även information på ansökningsblanketten.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare ska innehålla:

  • Verksamhetens ändamål (syfte) med angivande av varför sökanden vill använda och medföra metallsökare samt hur verksamheten ska genomföras, det vill säga om man avser att gräva efter föremål eller enbart ska söka efter borttappade föremål på markytan.
  • Personnummer eller motsvarande identitetsuppgifter eller organisationsnummer
    och kontaktuppgifter för den person som tillståndet ska gälla för.
  • Angivet vilken period sökanden vill använda och medföra metallsökare, och det geografiska område där sökanden vill använda och medföra metallsökare,
  • Bifogad karta med områdets begränsning markerad i tillräckligt stor skala med kartskalan angiven
  • Kontaktuppgifter till fastighetsägaren, och samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten, det vill säga om man inom sökområdet ska gräva efter föremål.
  • Observera att handläggning av ärendet inte inleds innan avgiften inkommit till länsstyrelsen.

Om ansökan inte uppfyller kraven ovan kan ansökan avvisas.

Tillstånd ges inte för sökning på eller i närheten av fornlämning. Länsstyrelsens bedömning om tillstånd att använda eller medföra metallsökare kan beviljas, grundas på förekomsten av kända fornlämningar i området som ansökan avser, och på sannolikheten att okända fornlämningar eller fornfynd kan påträffas där.

Observera att tillstånd enligt KML endast kan beviljas för en fysisk eller juridisk person. Tillstånd till icke namngiven medsökande kan därför inte lämnas.

Samtycke från fastighetsägare

Markägarens samtycke ska erhållas om man avser att göra annat än att färdas och vistas hänsynsfullt utanför fastighetsägarens hemfridszon. Att gräva upp föremål kräver således samtycke från fastighetsägare.

Förenklad handläggning

För att göra det enklare att ansöka och snabbare att få tillstånd utifrån 2 kap 18-20 §§ KML har Länsstyrelsen tagit fram nya rutiner med förenklad handläggning. Förenklad handläggning kan ske av de ansökningar som avser de av Länsstyrelsen utvalda strandområdena 1-15 som finns markerade i de länkade kartutsnitten, se högerbox. I ansökningsblanketten räcker det att ange vilket/vilka strandpartier (med namn och nummer tagna från de länkade kartorna). På dessa utvalda områden kan tillstånd beviljas för högst två år i taget. OBS att avgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område!

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökningar med förenklad handläggning är relativt kort, i allmänhet 4-6 veckor. Om ansökan berör andra områden kan handläggningstiden bli betydligt längre beroende på en mer noggrann granskning av områdets fornlämningsmiljö, topografi, markslag och andra aspekter som kan påverka risken för att påträffa fornfynd eller ej kända fornlämningar. Vidare spelar sökområdets storlek även in på handläggningstiden.

Områden där tillstånd inte kan ges

Tillstånd kommer inte att ges i fornlämningsmiljöer och i områden som bedöms ha en kulturhistorisk relevans och vetenskapligt värde. Om det vid en exploatering hade initierats en arkeologisk utredning för att kontrollera närvaron av dold fornlämning - kan inte metallsökning tillåtas. I områden där det finns modernare kulturlämningar, såsom torp, dansbanor och lämningar efter kalla kriget, kommer Länsstyrelsen att pröva varje enskilt fall enligt KML.

Övrigt

Ett tillstånd att använda eller medföra metallsökare ges efter en prövning enligt 2 kap 18-20 §§ KML och gäller bara rätten att använda eller medföra metallsökare. Sökanden ansvarar för att metallsökningen sker på ett sätt som överensstämmer även med lagstiftningen i övrigt. Till exempel ska markägaren kontaktas och ge sin tillåtelse innan man får gräva i marken. För naturreservat och andra skyddsområden gäller särskilda föreskrifter. Det är exempelvis i regel förbjudet att gräva i naturreservat. Inom naturreservat och andra skyddsområden kan det krävas dispens enligt miljöbalken.

Ansökningsblanketter:
Blankett_Metalldetektor.docx
Blankett_Metalldetektor-förenklad.docx