FVO Svartån slutrapport 2008

Löpnummer:
18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-225-4
Publicerad:
2008
Sidantal:
52
Nedre Svartån är ett av Östergötlands större vattendrag och sträcker sig genom den sydvästra delen av länet, från sjön Sommen i söder till sjön Roxen i norr. Vattendraget ändrar karaktär med det omgivande landskapet – i söder domineras landskapet av skogsmark för att i norr övergå till jordbrukslandskap. I nedre Svartåns södra delar är vattnet något klarare och ström- och forsträckor mer påtaliga än i norr och detta påverkar givetvis vattendragets artsammansättning.

Fynd av de skyddsvärda arterna flodpärlmussla och öring
är i dags läge begränsade till området omkring Öringe i åns södra del. Där påträffas även de skyddsvärda arterna färna, tjockskalig målar mussla, forsärla och utter vilket gör lokalen
mycket värdefull. Även i åns norra delar finns fynd av skyddsvärda fiskarter. Sträckan närmst sjön Roxen, framför allt strömsträckan vid Kaga, anses vara värdefull som reproduktionslokal för den hotade aspen. Vidare finns uppgifter att isolerade och på så sätt unika populationer av denna art finns utspridda längs med ån. De mest tillförlitliga fynden har gjorts på sträckan Västerlösa-Älvestad men detta bör utredas ytterliggare.

Historiskt sett ansågs Sommens nedströmslekande öring vara nedre Svartåns största tillgång ur ett sportfiskeperspektiv men numer är det troféexemplar av arterna färna, sarv och mört som lockar sportfiskare från hela landet att besöka ån. Under många år har landets största exemplar av dessa arter fångats i nedre Svartån och så även under 2007.

Denna fiskevårdsplan utgörs dels av den ”paraplyplan” ni nu läser samt av en pärmversion där mer djupgående information presenteras. Syftet är att fiskevårdsplanen ska behandla majoriteten av de faktorer som påverkar åns fiskpopulation.

Fiskevårdsplanen framställdes i samarbete med nedre Svartåns sju fiskevårdsområden, Östanbäcks Fiske, Mjölby Kommun och Länsstyrelsen i Östergötland.
Kommentar: