Levande eklandskap i Östergötland -regional landskapsstrategi 2008-2015 

Framsidan på rapporten
Löpnummer:
2007:22 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-205-6 
Publiceringsår:
2007 
Sidantal:
36 
Östergötlands eklandskap har natur- och kulturvärden av högsta internationella klass och även stora rekreationsvärden. Eklandskap är kulturlandskap där natur- och kulturvärdena skapats genom månghundraårig hävd. En stor utmaning är att 60% av ekmiljöerna idag saknar hävd och är igenvuxna, mer eller mindre slutna, miljöer.

Regeringen gav 2006 sju länsstyrelser i uppdrag att utveckla regionala landskapsstrategier med utgångspunkt i miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram denna landskapsstrategi som behandlar Östergötlands eklandskap.

Strategin har arbetats fram med stöd av en brett sammansatt referensgrupp av intressenter i eklandskapen; markägare, företrädare för de areella näringarna, ideella organisationer, universitet, kommuner och Skogsstyrelsen.

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen med deltagande från kultur- och samhällsbyggnadsenheten, lantbruksenheten, naturvårdsenheten och regionalekonomiska enheten. En intern styrgrupp och en intern expertgrupp har funnits på Länsstyrelsen. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Kungliga skogs- och lantbruksakademin har stöttat projektet bl.a. genom seminarieverksamhet, kunskapsöverföring och rådgivning.

Strategin syftar till att få aktiva och levande eklandskap genom:
• ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthålligt mångbruk av ekmiljöer
• god samverkan mellan markägare, brukare, myndigheter och andra aktörer
• sektorsöverskridande, effektivt myndighetsarbete
• lokal delaktighet
• ekologisk funktionalitet i värdetrakter (landskapsavsnitt med koncentrationer av ekmiljöer)

Länsstyrelsen har haft tre utgångspunkter 1) bra balans mellan bevarandeaspekter och nyttjande, 2) helhetssyn på landskapet samt 3) involvering av berörda sektorer. En övergripande strävan har varit hållbart nyttjande av landskap. Med helhetssyn menar Länsstyrelsen här att alla bevarande och brukandevärden i landskapet beaktas integrerat – naturvärden, kulturmiljövärden, rekreationsvärden, folkhälsoaspekter, skogs-och jordbruk, besöksnäring, boende, landsbygdsutveckling, livsmedelsproduktion, mm. I eklandskap är det särskilt viktigt att betona vikten av en ekonomiskt uthållig betesdrift för bevarandet av övriga värden. Arbetet har hållits samman av Jens Johannesson och projektledaren Tommy Ek.
Övriga relaterade filer: