Publikationer 

Urval: Miljö & klimat, Rapporter, 2008Rensa urval
Din sökning gav 10 träffar
 • Nyttoeffekter av ökat flöde i Lillån

  Denna rapport sammanfattar de positiva effekter en ökad minimitappning i Lillån Boxholm skulle innebära för naturvärden och nyttjandepotential. Genom uppskattning av tillgängliga lek- och uppväxtområden för öring i Lillån vid Boxholm vid olika flödesförhållanden, samt uppdatering av den biotopkartering som genomfördes 2000 (Länsstyrelsen i Östergötland 2000), tillsammans med andra tillgängliga up ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning, Energi

  NyttoeffekteravettökatflödeiLillån2008 (3 MB)

 • Miljöövervakning av grunda hårdbottnar i norra delen av Östersjöns vattendistrikt 2008

  Rapporten redovisar resultatet från det andra året av det nya miljöövervakningsprogrammet för grunda vegetationsklädda hårdbottnar i norra delen av södra Östersjöns vattendistrikt. Miljöövervakningen sträcker sig från Källskärsområdet i sydligaste delen av Sörmlands skärgård ner till Kvädöfjärden i norra delen av Tjust skärgård.

  Inventeringen följer den nationella metoden för miljöövervakning ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Miljöövervakning av grunda hårdbottnar i norra delen av Södra Östersjöns vattendistrikt 2008 (6 MB)

 • Bottenfauna i Östergötlands län 2007

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under försommaren 2007 genomfört bottenfaunaundersökningar på 12 lokaler i rinnande vatten. Det främsta syftet med undersökningarna var att värdera dessa vattenmiljöers naturvärden bland annat genom att finna förekomst av anmärkningsvärda arter. Samtliga provtagningar utfördes enligt den standardiserade metoden SS-EN 27 828 (sp ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfauna i Östergötlands län 2007 (1 MB)

 • Söderköpingsån - om konsten att återskapa fria vandringsvägar

  Länsstyrelsen Östergötland har i ett regeringsuppdrag tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrlands län tagit fram ett förslag till modell för arbetet med restaurering av vattendrag och omprövning av vattendomar för att återskapa fria vandringsvägar för djurarter som vandrar mellan hav och inlandsvatten.

  Som ett referensområde har vi i Östergötland valt Söderköpingsån som är representativt f ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Söderköpingsån - om konsten att återskapa fria vandringsvägar för fisk (13 MB)

  Beställ publikation

 • FVO Svartån slutrapport 2008

  Nedre Svartån är ett av Östergötlands större vattendrag och sträcker sig genom den sydvästra delen av länet, från sjön Sommen i söder till sjön Roxen i norr. Vattendraget ändrar karaktär med det omgivande landskapet – i söder domineras landskapet av skogsmark för att i norr övergå till jordbrukslandskap. I nedre Svartåns södra delar är vattnet något klarare och ström- och forsträckor mer påtaliga ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  Slutrapp_FVP_Svartån (1 MB)

 • Ett vinnande klimat - klimat- och energistrategi för Östergötland

  År 2008 fick samtliga länsstyrelser i uppdrag av regeringen att ta fram regionala klimat- och energistrategier i samråd med berörda aktörer. Syftet var att minska klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivisering och effektivare transportsystem. Denna rapport utgör den regionala klimat- och energistrategin för Östergötland, och har tag ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Klimat_och_energistrategi (1 MB)

  Beställ publikation

 • Miljöskyddsenhetens tillsynsvägledningsplan 2009-2012

  Tillsynsvägledningsplanen omfattar fyraårsperioden 2009 till 2012 och ingår också som en bilaga till Länsstyrelsens tillsynsplan. Tillsynsvägledningsplanen omfattar den tillsynsvägledning enligt miljöbalken som miljöskyddsenheten inom Länsstyrelsen ansvarar för. Tillsysnvägledningsplanen anger aktiviteter som planeras under 2009. En del av dessa aktiviteter kommer att pågå även 2010. Aktiviter un ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Tillsynsvagledningsplan_20092012 (265 kB)

 • När når vi miljömålen?

  Hur går det? Kommer vi nå miljömålen i tid? Läs om våra regionala miljömål och 2008 års bedömningar i rapporten. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Nar_nar_vi_miljomalen_2008 (4 MB)

  Beställ publikation

 • Miljöövervakning av grunda hårdbottnar i norra delen av Södra Östersjöns vattendistrikt 2007

  Rapporten redovisar resultatet från det första året av det nya miljöövervakningsprogrammet för grunda vegetationsklädda hårdbottnar i norra delen av södra Östersjöns vattendistrikt. Miljöövervakningen sträcker sig från Källskärsområdet i sydligaste delen av Sörmlands skärgård ner till Kvädöfjärden i norra delen av Tjust skärgård. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Miljöövervakning2007 (6 MB)

 • Rapport från undersökningar av makroskopisk mjukbottenfauna i Östergötlands skärgård år 2007

  2007 påbörjades ett nationellt-regionalt samarbete för övervakning av makroskopisk mjukbottenfauna i egentliga Östersjön.

  I Östergötlands skärgård insamlades prover från 20 stationer. Av dessa 20 stationer ligger hälften i S:Annas skärgård och hälften i Gryts skärgård
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  RapportElän2007 (70 kB)