Publikationer 

Urval: 2006Rensa urval
Din sökning gav 52 träffar
 • Biotopkartering av vattendrag

  Resultaten från inventeringen hösten 2006 redovisas i denna rapport. I inventeringen ingick framför allt biotopkartering, naturvärdesklassning och bedömning av behovet av biologisk återställning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Biotopkartering av vattendrag inom Östergötlands kalkningsverksamhet hösten år 2006 (2 MB)

 • Dykarskalbaggar i Tåkern

  Dykarskalbaggar är en artrik grupp som tillsammans med andra vattenlevande skalbaggar kan indikera olika tillstånd och påverkansgrad i våtmarker och de är dessutom viktiga som fågelföda. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Dykarskalbaggar i Tåkern (4 MB)

 • Strandskogar vid Tåkern 2006

  Detta uppdrag är utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Fältarbetet har genomförts under juli och december månader 2006.
  Syftet med arbetet har varit att beskriva, naturvärdesbedöma och kartera skog inom Tåkerns naturreservat. I uppdraget har också ingått att göra förslag på skötsel för samtliga områden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Strandskogar_vid_Takern_2006 (4 MB)

 • Spetsnate och styvnate i Östergötland

  Under år 2006 har en inventering av de starkt hotade arterna spets- och styvnate (Potamogeton acutifolius, P. rutilus) utförts i Östergötland. Inventeringen bestod av genomgång av befintlig information om de båda arterna samt kompletterande fältinventeringar av spetsnate.

  Resultaten visade att det finns 24 kända spetsnatelokaler i länet. Majoriteten av lokalerna utgörs av kulturskapade miljöer ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  SpetsnateochstyvnateiÖstergötland2006 (414 kB)

 • Undervattensvegetationen i Missjö naturreservat

  På uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland har en översiktlig kartering av bottenvegetationen i delar av Missjö naturreservat genomförts. Karteringen bygger vidare på och kompletterar den översiktliga inventeringen som gjordes 2005. Karteringen ingår i ett större uppdrag där målsättningen är att ta fram vegetationskartor över viktiga vegetationssamhällen med exempelvis kransalger, ålgräs och blåstå ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  UndervattensvegetationeniMissjönaturreservat2006Kompletteringavdenöversiktligainventering (7 MB)

 • Östergötlands läns elfiskeprogram - delrapport 2006

  Länsstyrelsen i Östergötland har ett löpande elfiskeprogram som går ut på att ett antal vattendrag inventeras med elfiskedon varje eller var tredje år. År 2006 inventerades 25 lokaler fördelade på 22 vattendrag. Resultaten redovisas och utvärderas kortfattat i denna delrapport. År 2008 kommer resultaten från åren 2006-2008 att redovisas i en större och mer omfattande rapport.

  Inventeringen år ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Östergötlandslänselfiskeprogramdelrapportår2006 (196 kB)

 • Makrofyter i Boren 2006

  Boren som sträcker sig från Motala till Borensberg är en ganska stor och intressant sjö med utbredda grundbottnar. Sjön genomspolas av Vätterns rena vatten och har en kort omsättningstid. Boren har tidigare varit en ganska outforskad sjö, men under år 2006 har en inventering av vattenväxter utförts utmed sjöns södra sida.

  Syftet med inventeringen har varit att undersöka vilka makrofyter som f ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Makrofyter i Boren 2006 (573 kB)

 • Marin botteninventering i St Anna sälskyddsområde 2006

  I slutet av augusti 2006 (v.33-v.34) utfördes dykinventeringar i sälskyddsområdet Klacksten i S:t Annas skärgård, Östergötland av Tång och Sånt HB. Fältarbetet utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland. Dispens för att vistas inom sälskyddsområdet beviljades. Syftet var att utföra botteninventeringar med tyngdpunkt på vegetationen. Området skulle också naturvärdesbedömas.

  Siktdjupet ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Marin botteninventering 2006 St Anna sälskyddsområde Klacksten (514 kB)

 • Fiskinventering i Storån (Köleforsån) juni 2006

  Storån (Köleforsån) rinner från Kisasjön till Åsunden. Strömsträckan vid Åtorp (nedströms vaddfabriken) är en viktig lek- och uppväxtplats för Åsundens öring. Detta öringbestånd är av en sjövandrande och storvuxen typ som är särskilt skyddsvärd och ett av länets mest skyddsvärda fiskbestånd.

  Under senare år har det rapporterats att öringen som leker i
  Storån har minskat. Exempelvis saknades ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Fiskinventering i Storån (Köleforsån) juni 2006 (77 kB)

 • Inventering av fisksamhällen i Östergötlands kustvatten 2006

  På uppdrag av länsstyrelsen i Östergötland genomfördes under
  sommaren 2006 provfisken inom naturreservaten Missjö och
  Svensksundsviken i Östergötlands län.

  Syftet med undersökningarna var kartlägga fisksamhällenas relativa förekomst och storleksstuktur. För att på bästa sätt kunna utvärdera tillståndet i de båda områdena tillämpades samma metodik som används för övervakning av kustfiskbestån ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Skyddad natur

  Inventering av fisksamhällen i Östergötlands kustvatten sommaren 2006 (122 kB)

 • Inventering av häckande fåglar på 11 strandängar vid sötvatten i Östergötland

  Länsstyrelsen startade ett strandängsprojekt 1996 med syfte att restaurera och förbättra skötseln av strandängarna i länet. De utvalda 27 strandängarna inventerades 1996 och 1998 på bl.a. häckande fåglar. En uppföljande inventering har utförts under vår - försommar 2006 på de 11 strandängar som ligger vid sötvatten. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Inventering av häckande fåglar på 11 strandängar vid sötvatten i Östergötland 2006 (34 kB)

 • Biotopkartering av vattendrag inom Östergötlands kalkningsverksamhet 2005-2006

  Ett antal vattendrag inventerades under åren 2005-2006 för att öka kunskapsunderlaget inför framtagandet av en ny plan för biologisk återställning inom Östergötlands läns kalkningsverksamhet. I inventeringen ingick framför allt biotopkartering, naturvärdesklassning och bedömning av behovet av biologisk återställning. Vid inventeringen hittades många intressanta miljöer och till de mer intressanta ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Biotopkartering av vattendrag inom Östergötlands kalkningsverksamhet del 1 (2 MB)

  Biotopkartering av vattendrag inom Östergötlands kalkningsverksamhet del 2 (2 MB)

 • Erfarenheter av några metoder för inventering av ålgräs

  På uppdrag av länsstyrelsen Östergötland har Jonas Edlund och Eva Siljeholm utvärderat några metoder för inventering av ålgräs. Fältarbetet bestod i dykinventering av 3 friliggande transekter samt en test med länsstyrelsens UV-kamera. Fältarbetet har bedrivits i Gjusklabbssundet i yttre delen av Missjö naturreservat under augusti och oktober 2006. Dessutom har resultat från inventeringar inom sam ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Erfarenheter av några metoder för inventering av ålgräs 2006 (1 MB)

 • Fiskfaunan i rinnande vatten i Östergötland

  Fiskfaunan på 39 lokaler i 30 vattendrag i Östergötland undersöktes av Calluna AB med kvantitativa elfisken 2003-2005.

  Totalt erhölls 22 arter och 11 452 individer varav 8 686 öringar. Tätaste öringbestånden fanns i havsöringsbäckarna Passdaldsån och Börrumsån i Söderköping, Kolmårdsbäcken och Svintunaån i Norrköping samt Ålebäcken i Ödeshög. Många vattendrag hade flest öringar år 2004 och mi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Fiskfaunan i rinnande vatten i Östergötland 2003-2005. Elfiskeundersökningar i 30 vattendrag (7 MB)

 • Västra Roxen folder

  En uppvikbar folder om ramsarområdet Västra Roxen i Linköpings kommun. Det värdefulla och fågelrika ramsarområdet innefattar även de båda naturreservaten Svartåmynningen och Kungsbro. Foldern beskriver ramsarområdet, fåglarna och naturreservaten på ett kortfattat och trevligt sätt med bilder, karta och text. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Västra Roxen folder (981 kB)

  Beställ publikation

 • Strategi för formellt skydd av skog i Östergötland

  I denna länsstrategi beskrivs hur urvalet av de skogar som ska skyddas som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal fram till år 2010 ska gå till. Strategins anda är att bjuda in till samverkan så att den svenska modellen med frivilliga avsättningar, formellt skydd och generell hänsyn, i sin helhet ska fungera så bra som möjligt. Grunden för det arbetssätt som beskrivs är den nationella s ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapportstrategier (8 MB)

 • Kemikaliehandboken - en handbok i kemikaliehantering

  Handboken är framtagen för att underlätta för både företag och myndigheter i frågor som rör kemikaliehantering. Tyngdpunkten ligger fortfarande på tekniska och praktiska lösningar för att förhindra kemikalieutsläpp men även arbetsmiljörelaterade krav beskrivs i handboken. Handboken är framtagen av "Kemikalier i Östergötland" som är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Östergötland, Arbetsmil ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Kemikaliehandboken_2007 (5 MB)

  Beställ publikation

 • Dendrokronologiska undersökningar av medeltida kyrkor i Linköpings stift.

  Rapporten redovisar resultatet av dendrokronologisk provtagning i 30 medeltida kyrkor inom Linköpings stift. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Dendrorapport_webb_20080229 (1 MB)

 • Jämställdhet - Bosniska, kroatiska, serbiska

  En broschyr om jämställdhet på elva språk. Broschyren kan användas inom SFI-undervisning och även distribueras till bland annat vårdcentraler och barnmorskemottagningar.
  Svenska, engelska, arabiska, bks, franska, persiska, romani, ryska, sorani, spanska, thailändska.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2006

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Bosniska_klar (371 kB)

 • Uppföljning av Natura 2000 naturtyper - Gräsmarksnaturtyperna, 2006

  Denna rapport behandlar uppföljningen av naturtyperna som hör hemma i odlingslandskapet och består av ett antal artrika och länge hävdade fodermarker. Naturtyperna som inventerades under 2006 var Havsstrandängar 1630, Ris och gräshedar nedanför trädgränsen 4030, Kalkgräsmarker 6210, Artrika stagg-gräsmarker nedanför trädgränsen 6230, Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 6270, Fuktängar ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  UppfoljningavNatura2000Grasmarksnaturtyperna2006 (414 kB)