Publikationer 

Din sökning gav 427 träffar
 • Fiskfaunan i rinnande vatten i Östergötland

  Fiskfaunan på 39 lokaler i 30 vattendrag i Östergötland undersöktes av Calluna AB med kvantitativa elfi sken 2003-2005.

  Totalt erhölls 22 arter och 11 452 individer varav 8 686 öringar. Tätaste öringbestånden fanns i havsöringsbäckarna Passdaldsån och Börrumsån i Söderköping, Kolmårdsbäcken och Svintunaån i Norrköping samt Ålebäcken i Ödeshög. Många vattendrag hade flest öringar år 2004 och m ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Fiskfaunan i rinnande vatten i Östergötland 2003-2005. Elfiskeundersökningar i 30 vattendrag (22 MB)

 • Ekskötsel för framtiden

  Praktiska råd och tips om hur man bör sköta och restaurera olika ekmiljöer. Tar även upp eken och eklandskapets värden ur olika aspekter. En uppvikbar liten folder med fina illustrationer och lättsam text.

  Framtagen av Länsstyrelsen Östergötland och Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Djurhållning, Lantbruk, Skogsbruk, Landskapsvård

  Ekskötsel för framtiden folder (1 MB)

  Beställ publikation

 • Erfarenheter av några metoder för inventering av ålgräs

  På uppdrag av länsstyrelsen Östergötland har Jonas Edlund och Eva Siljeholm utvärderat några metoder för inventering av ålgräs. Fältarbetet bestod i dykinventering av 3 friliggande transekter samt en test med länsstyrelsens UV-kamera. Fältarbetet har bedrivits i Gjusklabbssundet i yttre delen av Missjö naturreservat under augusti och oktober 2006. Dessutom har resultat från inventeringar inom sam ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Erfarenheter av några metoder för inventering av ålgräs 2006 (1 MB)

 • Dyngbaggar i Östergötland 2001

  Inventering av dyngbaggar med fokus på hotade och sällsynta arter i betesmarker. Inventeringen gjordes med kvalitativ insamlingsmetod under år 2001 på ett antal betesmarker i Kinda, Mjölby, Boxholm, Vadstena och Ödeshögs kommuner. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Dyngbaggar i Östergötland 2001 (102 kB)

 • Dagaktiva fjärilar i Motala

  Trettiotvå ängs- och hagmarker i Motala kommun inventerades med avseende på dagaktiva storfjärilar. Samtliga lokaler hade höga naturvärden och var klassade i naturvärdesklass 1 och 2 i den länsomfattande ängs- och hagmarksinventeringen. Varje lokal besöktes 5 gånger, från senare delen av maj - slutet av augusti 1995. Arealerna varierade mellan 2 - 19 ha, med ett medelvärde på 5 ha.

  Totalt påtr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1995

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Dagaktiva fjärilar i Motala (183 kB)

 • Bottenfauna i Östergötlands län 2005

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under våren 2005 genomfört bottenfaunaundersökningar på 15 lokaler i rinnande vatten. Undersökningarna har utförts enligt den standardiserade metoden SS-EN 27 828 (sparkprovtagning). Den huvudsakliga målsättningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalknings ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfaunan i Östergötlands län 2005 (8 MB)

 • Bottenfauna i Östergötlands län 2007

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under försommaren 2007 genomfört bottenfaunaundersökningar på 12 lokaler i rinnande vatten. Det främsta syftet med undersökningarna var att värdera dessa vattenmiljöers naturvärden bland annat genom att finna förekomst av anmärkningsvärda arter. Samtliga provtagningar utfördes enligt den standardiserade metoden SS-EN 27 828 (sp ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfauna i Östergötlands län 2007 (1 MB)

 • Bottenfauna i Bulsjöån och Rödingehultesjön 2006

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under våren 2006 genomfört bottenfaunaundersökningar på fyra lokaler i Bulsjöån samt på en lokal i Rödingehultesjöns strandzon. I Rödingehultesjön undersöktes under hösten 2006 även två stationer i de djupare delarna av sjön.

  Det främsta syftet med undersökningarna var att värdera dessa vattenmiljöers naturvärden bland anna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Bottenfauna i Bulsjöån och Rödingehultesjön 2006 (3 MB)

 • Biotopkartering av vattendrag inom Östergötlands kalkningsverksamhet 2005-2006

  Ett antal vattendrag inventerades under åren 2005-2006 för att öka kunskapsunderlaget inför framtagandet av en ny plan för biologisk återställning inom Östergötlands läns kalkningsverksamhet. I inventeringen ingick framför allt biotopkartering, naturvärdesklassning och bedömning av behovet av biologisk återställning. Vid inventeringen hittades många intressanta miljöer och till de mer intressanta ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Biotopkartering av vattendrag inom Östergötlands kalkningsverksamhet del 1 (2 MB)

  Biotopkartering av vattendrag inom Östergötlands kalkningsverksamhet del 2 (2 MB)

 • Basinventering av laguner, rev och sublittorala sandbankar i Östergötlands skärgård 2005

  Sveriges Natura 2000-områden ska inventeras i ett
  inventeringsprojekt som startades av naturvårdsverket 2003. Inventeringen kallas basinventeringen och syftar bland annat till att möjliggöra framtagandet av bra och uppföljningsbara bevarandemål för områdenas naturvärden.

  Länsstyrelsen i Östergötland har låtit inventera habitattyperna laguner, rev och sublittorala sandbankar i Östergötlands sk ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Basinventering av laguner rev och sublittorala sandbankar i Östergötlands skärgård 2005 (5 MB)

 • Allé- och kalkkstenslavar i Östergötland 2003

  Enklare, opublicerad rapport från inventering år 2003.

  Inventering av lavfloran i några alléer samt i några områden med kalksten i Linköpings, Norrköpings, Motala och Vadstena kommuner. Sammantagt inventerades 14 lokaler med fokus på rödlistade arter, signalarter och andra ovanliga arter.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Allé och kalkstenslavar i Östergötland 2003 (46 kB)

 • Återskapande av rikkärr. Slutrapport till Världsnaturfonden WWF

  Detta är slutrapporten för ett tioårigt och fullskaligt restaureringsförsök av ett rikkärr. Rikkärr (kalkkärr) är en naturtyp som innehåller en från naturvårdssynpunkt värdefull flora och fauna. I de här särpräglade områdena växer t.ex. flera orkidéarter och här finns också några av landets sällsyntaste snäckor. Under de senaste århundradena har många kalkkärr förstörts, främst genom utdikning, u ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Lagmansro slutrapport wwf_minskad (1 MB)

 • Dyngbaggar i Östergötlands län

  Dyngbaggar är en grupp skalbaggar som tillhör bladhorningarna och är mer en ekologiskt indelad grupp baserat på deras spillningsberoende livscykel. Dyngbaggar tillhör de arter i Norden som städar upp och bryter ner spillningen i våra marker, tillsamman med till exempel maskar och flugor. De både äter och gräver ned spillningen i marken, vilket blandar och luckrar upp marken som bidrar till recirk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Dyngbaggar Rapport 2014 (3 MB)

 • Förslag på åtgärder för att förbättra biotoper i tre vattendrag på Vikbolandet - Vadsbäcken, Bjärkusaån och Varaån

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har en åtgärdsplan med åtgärdsförslag tagits fram för Vadsbäcken, Bjärkusaån och Varaån på Vikbolandet. Åtgärdsförslagen har tagits
  fram med målsättningen att det ska gå att skapa bättre biotoper inom och i anslutning till vattendragen.

  Samtliga tre vattendrag ligger i jordbrukslandskap och är mycket påverkade. Exempel på påverkan är kanalisering, ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Förslag på åtgärder för att förbättra tre vattendrag på Vikbolandet (7 MB)

 • Kärnskogsmossen reservatsfolder

  En uppvikbar folder om Kärnskogsmossens naturreservat. Naturvärden, historia och friluftsliv beskrivs på ett lättsamt sätt med text, bilder och karta. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Karnskogsmossen_tryckoriginal_2014 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Återintroduktion av flodpärlmussla i Bulsjöån - planering och genomförande

  Flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera lever i vattendrag med rent, klart och syrerikt vatten. På grund av skogsbruk, försurning och vattenkrafts-/regleringsföretag har flodpärlmusslan minskat starkt under 1900-talet och är idag rödlistad som ”Starkt hotad” (EN). I Östergötlands län är flodpärlmusslan känd från sex platser i tre vattendrag i södra delen av länet. Flodpärlmusslan har sannolik ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Återintroduktion av flodpärlmussla i Bulsjöån (3 MB)

  Beställ publikation

 • Rödspov 2014

  Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun har tillsammans finansierat dokumentation av rödspoven i dess enda häckningslokal i länet - Svartåmynningens naturreservat. Linköpings kommun har pekat ut rödspoven som en av tolv ansvarsarter i kommunen.

  Dokumentation av fågeln rödspov (Limosa limosa) har under 2014 gett resultatet 12 adulta individer, varav 4 par med totalt 7 ungar. Minst 4 av ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Dok_rödspov_2014_svartåmynningens (576 kB)

 • Nature Conservation study trip to Latvia 2014

  Studieresa till Lettland
  Naturvårdsenheten genomförde en mycket lyckad studieresa till Lettland i våras. Engure Nature Park, Kemeri National Park och Gauja National Park besöktes. Besöksanläggningar, restaurerade strandängar, vattendrag och sumpskogar studerades. Skötsel av ekmiljöer och tallskogar diskuterades med lettiska naturvårdskollegor.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Nature Conservation study trip to Latvia 2014_minskad (2 MB)

 • Korphålorna folder

  En uppvikbar folder som med bilder, karta och lättsam text beskriver natur- och friluftslivsvärden i Korphålornas naturreservat. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Korphålorna folder (656 kB)

  Beställ publikation

 • Klämmesmålen folder

  En uppvikbar folder som med bilder, karta och lättsam text beskriver natur-, kultur- och friluftslivsvärden i Klämmesmålens naturreservat. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Klämmesmålen folder (1 MB)

  Beställ publikation