Miljöövervakning med hjälp av geografisk analys

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
40
Målet har varit att genomföra en geografisk analys av framförallt jordbruksdata för att skapa en förståelse för de processer som driver miljöförändringar i odlingslandskapet. Försöket omfattar fem delar, Skötsel av ängs- och betesmark, Betesdjurstillgång, Jordbruksmark som tas ur produktion, Våtmarker och Grödafördelning. Pilotprojektet visar att det finns stor potential inom geografisk analys för att förklara miljöprocesser. Tillgänglig statistik håller överlag hög kvalitet, är riksomfattande och lämpar sig väl för geografiska analyser.
Kommentar: