Östergötlands elfiskeprogram - miljöövervakning i vattendrag 2003-2008 

rapportens framsida
Löpnummer:
2010:6 
Diarienummer:
502-16998-06 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-257-5 
Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
80 
Länsstyrelsen Östergötland har sedan några år tillbaka intensifierat naturvårdsarbetet i vattenmiljöer bl.a. mot bakgrund av miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. En viktig del i det arbetet är att få ett bättre kunskapsunderlag som är nödvändigt för att kunna göra rätt prioriteringar och bedömningar när det gäller skydd och restaurering i dessa miljöer.

En del av denna kunskapsinsamling i våra vattenmiljöer görs inom ramen för den regionala miljöövervakningen. Den regionala sötvattensprovtagningen löper i treårs cykler och utgörs av olika delprogram, elfiske, bottenfauna och vattenkemi i vattendrag, påväxtalger och vattenkemi i sjöar. Denna rapport redovisar resultat av ett av de biologiska övervakningsprogram som pågått längst i länet, nämligen elfiskeprogrammet.