Källfördelning av PCB-7 i Bråviken

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
44
Denna rapport redovisar resultat från projektet "Källfördelning av miljögifter i Bråviken - en utvärdering av åtgärder för minskad föroreningsbelastning". Projektet genomfördes mellan augusti 2009 och mars 2011, med medel från Naturvårdsverkets Havsmiljöanslag.

Simulering av Bråvikens 0-alternativ visar att sediment utgör den huvudsakliga källan för PCB-7 i de inre delarna. Även Motala Ström ger ett visst bidrag men i jämförelse med sedimenten tycks denna källa inte vara signifikant. I de yttre delarna kommer huvuddelen av PCB-7 från atmosfären samt från bakgrundsbelastningen i Östersjön. Genom påverkan från sediment i de inre delarna predikteras här något förhöjda PCB-halter i vattnet. Störst påverkan på vattnet har sedimenten i Loddbyviken men detta bidrar inte till belastningen i Pampusfjärden. Beräknad återhämtningstid då haltskillnaderna mellan Bråvikens inre och yttre delar har jämnats ut är ca 10-20 år. Analyserade halter i abborre visar att skillnad i exponering föreligger mellan de inre och yttre delarna. Skillnaden motsvarar en faktor 3, vilket motsvarar den predikterade haltskillnaden i vatten mellan de inre och delarna samt uppmätta haltskillnader i ytsediment.

Resultaten från massbalansmodelleringen har bidragit till en ökad förståelse för hur olika källor och spridningsmekanismer samverkar i Bråviken. Olika typer av mätdata har kunnat processas på ett sätt som gett en tydligare helhetsbild eftersom modellen ger möjlighet att blicka framåt.

Liknande verktyg som det som tillämpats i detta projekt har sin främsta användbarhet i myndigheternas åtgärdsarbete. Dels i tidiga skeden för att identifiera viktiga frågeställningar och göra prioriteringar för fortsatt arbete, men också för direkt utvärdering av olika åtgärdsförslag. Mycket arbete kvarstår dock innan länsstyrelserna har tillgång till ett modellverktyg som är anpassat efter deras behov.
Kommentar: