Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar också många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer. 

Remisser

 

Yttrande över remisser

Här hittar du de synpunkter som Länsstyrelsen har lämnat på remisser från andra aktörer.

Yttrande över promemorian "Några frågor om offentlighet och sekretess, Ds2016:2 (dnr Ju2016/01065/L6)"

Yttrande över huvudbetänkande "Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104)"

Yttrande över "Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)"

Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdraget om "Hälskoskadliga ämnen i byggprodukter - förslag till nationella regler"