Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

 

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska enskild själv se till att delgivning sker (exempelvis borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, testamenten enligt ärvdabalken eller hyresvärd enligt jordabalken). Efter ansökan kan länsstyrelsen bistå person med delgivning.

När delgivning ska ske utan samband med ett mål eller ärende ska den enskilde själv se till att delgivning sker. Den enskilde får själv använda vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning. En person som ska se till att delgivning sker får vända sig till en länsstyrelse för bistånd med delgivningen.

Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning. Länsstyrelsens beslut i delgivningsfrågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Vid ansökan ska en ansökningsavgift om 500 kr betalas till bankgiro 5050-3689. Om avgiften inte betalas ska ansökan avvisas.