Om Länsstyrelsen 

Flygbild över Länsstyrelsen
Foto: Göran Billeson

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Profilfrågor 2014

Länsstyrelsen har att hantera frågor inom ett stort antal politikområden. Målet är att ständigt utveckla myndighetens eget arbete så att vi kan möta nya krav och bli en än effektivare arbetsplats.

I Östergötland har länsledningen valt att prioritera följande frågor under 2014:

  • Främja näringslivet för ökad tillväxt och sysselsättning i stad och på landsbygd
  • Utveckla Östergötlands samverkansmodell i integrationsarbetet med fokus på ökad sysselsättning och snabbare etablering
  • Verka för ett gynnsamt klimat för utvecklad infrastruktur och byggande
  • Etablera Östergötland som föregångare i Sverige och omvärlden inom energieffektivisering och minskad klimatpåverkan
  • Samarbeta gränslöst för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Östersjön
  • Utveckla tillsynen till gagn för Östergötlands människor och verksamheter
  • Förstärka Östergötlands internationella profil
  • Stärka arbetet mot hedersrelaterat våld, förtryck och kampen mot kvinnlig könsstympning samt stärka rollen som ett nationellt kunskapscentrum i Östergötland
  • Skapa ett tryggare Östergötland i samverkan mellan länsstyrelse, kommuner, myndigheter och organisationer
  • Främja en effektiv viltförvaltning som bidrar till biologisk mångfald, minskade skador på gröda och skog, samt välmående klövviltstammar