Osäkerhet kring budget påverkar företagsstödet i axel 3

Länsstyrelsen har beslutat att bordlägga de flesta inkomna ansökningar inom företagsstödet i axel 3 då budgetläget för närvarande är mycket pressat.
EU

Det finns i dagsläget vissa oklarheter om hur mycket medel som finns tillgängliga då det råder en osäkerhet om vissa större inkomna projektstödsansökningar verkligen kommer att genomföras. Dessutom vet vi inte i dagsläget hur mycket pengar som kommer att återföras budgeten från den stora mängd projekt som avslutades 2011-12-31 och som ska slutredovisas inom en tremånadersperiod från detta datum.

Detta innebär att Länsstyrelsen fortsättningsvis kommer att bordlägga de ansökningar som inkommer till myndigheten. Hur många av dessa som slutligen kommer att beviljas medel beror i huvudsak på hur tillgängliga medel i budgeten kommer att utvecklas under våren samt hur många företagsstödsansökningar som inkommer till myndigheten.

För mer information om detta, kontakta handläggare Erik Gotborn, tfn 013-196574 eller Ulf Wixström, tfn 013-196549.


 Läs mer om landsbygdsprogrammet 2007-2013