Lillån i Boxholm får sitt vatten tillbaka

Mark- och miljödomstolen i Växjö har meddelat dom gällande ett ökat vattenflöde och fiskväg in i Lillån, öster om Boxholm. Åtgärderna kommer att leda till nya lek- och uppväxtmiljöer för Sommens nedströmslekande öring. Dessutom gynnas sällsynta musslor och andra hotade arter som lever i ån.
Fördämningen i Lillån.

Lillån är ett av länets mest värdefulla vattendrag och är klassad som nationellt särskilt värdefullt vatten enligt miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Men fiskbeståndet och fiskproduktionen bedöms vara mycket störda på grund av regleringen av ån.

Länsstyrelsen Östergötland har i drygt tio år drivit frågan om ett högre vattenflöde i ån och omprövning av den tidigare vattendomen från 1933, för att säkerställa de biologiska värdena. Arbetet har skett tillsammans med Boxholms skogar AB, Boxholms kommun, Sommens Fiskvårdsområde och den statliga myndigheten Kammarkollegiet.

 

Lite vatten i Lillån.

Kammarkollegiet ansökte 2009 om en omprövning av vattendomen och nu har slutligen frågan avgjorts. Enligt domslutet ska det byggas en passage vid sidan om fördämningen strax söder om Boxholms samhälle, där Lillån har sitt inlopp från Svartån. Dessutom ska vattenflödet i ån kunna ökas till 500 liter per sekund. Därigenom får öringen tillgång till betydligt större yta att fortplanta sig på, lekytan ökas med över 40 procent.

– Det är mycket glädjande att ett långt och enträget arbete för detta fina vattendrag nu lett till ett klart resultat. Detta kommer att förstärka livskraften hos Sommens unika bestånd av nedströmslekande öring och andra hotade arter som finns i ån, till exempel flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och utter, säger Lars Gezelius på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Flödet i Lillån regleras i en damm vid inloppet. Enligt den gamla domen från 1933 var det tillåtet för kraftbolagen att helt stänga vattenflödet i Lillån, så länge som flödet i Svartån är lägre än 28 kubikmeter per sekund. Under senare år har kraftbolagen på frivillig basis släppt 70-100 liter per sekund i ån, vilket nu utökas i Mark- och miljödomstolens dom.

Populationen av nedströmslekande sommenöring är känd för att bli mycket storvuxen. Öringbestånd av denna typ har ett mycket högt bevarandevärde då mycket få sådana finns kvar i landet. 

– Domen ger ett tydligt besked att restaurering av vattenmiljön väger tungt för att uppnå miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” och att nyttan är större än eventuell negativ påverkan på övriga miljömål, säger naturvårdsdirektör Claes Svedlindh.

 


Kommunikationschef
Annsofie Bondesson
Telefon: 010 - 223 52 11

Kommunikatör
Per Åhlin
Telefon: 010 - 223 52 14

Kommunikatör
Mirja Kalms
Telefon: 010 - 223 52 13