Bostadsbyggandet i länet minskar

Bostadsbyggandet minskade generellt år 2011 jämfört med året innan. På fler centralorter än tidigare finns samtidigt en efterfrågan som överstiger utbudet. Det visar Länsstyrelsen Östergötlands analys av bostadsmarknaden i länet.

I Östgötakommunerna har man i dagsläget en bostadsbrist i nästan hälften av centralorterna. Bristen på vissa typer av bostäder påverkar vissa befolkningsgrupper. Stora barnfamiljer, nyanlända samt hushåll med krav på attraktivt läge är grupper som har särskilt svårt att få bostad.

– Det är viktigt att bedriva en strategisk boendeplanering och att samverka mellankommunalt, eftersom bostadsmarknader och arbetsmarknader är oberoende av kommungränser, säger länsråd Magnus Holgersson. Med en väl avvägd planering ökar förutsättningarna för en utveckling av bostadsbeståndet i takt med befolkningsutvecklingen.

Länsstyrelsen har i uppdrag att analysera bostadsmarknaden i länet enligt förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med rapporten är att presentera en bild av bostadsmarknaden i länet år 2012. Länsstyrelsen söker också analysera hur länet som bostadsmarknad kan komma att utvecklas de närmaste åren samt vilka utmaningar vi står inför. Redovisning sker till Boverket.

Länsstyrelsen Östergötland har i år gjort en fördjupningsrapport med fokus på nyanländas boende. Den regionala samverkan kring mottagandet av nyanlända flyktingar i Östergötland fungerar överlag väl och präglas av en stark vilja och hög ambitionsnivå. I Östergötland börjar vi nu kunna se att bostadsbrist utvecklas på orter där man tidigare har haft balans på bostadsmarknaden.

Konkurrensen om bostäderna drabbar särskilt resurssvaga grupper som nyanlända och unga, och deras möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden.

– Vi står inför en utmaning i att i bred samverkan skapa en boendeplanering som beaktar behoven hos olika grupper, däribland nyanlända, för att upprätthålla och skapa kapacitet att ta emot nyanlända, säger länsråd Magnus Holgersson.

Till grund för analysen ligger bostadsmarknadsenkäten samt besök i ett urval av länets kommuner. Enkäten har liksom tidigare år besvarats av samtliga länets kommuner och uppföljande telefonsamtal har genomförts med kommunala tjänstemän. Statistik från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt Statistiska Centralbyrån (SCB) utgör också ett viktigt underlag för analysen.


Kommunikationschef
Annsofie Bondesson
Telefon: 010 - 223 52 11

Kommunikatör
Per Åhlin
Telefon: 010 - 223 52 14

Kommunikatör
Mirja Kalms
Telefon: 010 - 223 52 13