EU-projekt för att minska utsläppen av förorenade ämnen till Östersjön

Projektet INSURE (Innovative Sustainable Remediation) med Länsstyrelsen Östergötland som projektledare har beviljats medel från EU- programmet Central Baltic. INSURE kommer att arbeta för att minska utsläppen av giftiga ämnen från förorenade områden.

Projektet kommer att pågå i fyra år, 2015-2019. Länsstyrelsen Östergötland kommer att vara ansvarig för att driva projektet så kallad Lead Partner. Övriga partner är:             

  • Motala kommun (Sverige)
  • Helsingfors universitet (Finland)
  • Populus Group Oy (Finland)
  • The Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (Lettland)
  • Vidzeme Planning Region (Lettland)
  • Valmiera City Council (Lettland) 

Den totala budgeten för projektet är 2 466 422 Euro. Länsstyrelsens budget är 924 469 Euro, varav 75 % finansieras av EU-medel och resterande 25 % är Länsstyrelsens medfinansiering.

Förorenade områden är ett hot mot miljön i alla länder runtTunnor Östersjön. Orsaken till föroreningarna kan variera men kan t.ex. vara från gamla industrier eller militärområden. Antalet förorenade områden är stort i samtliga deltagande länder.

I projektet ingår totalt fem pilotområden varav ett finns i Motala. Pilotområdena kommer bland annat att användas för test av alternativa saneringsmetoder t.ex. olika biologiska åtgärdsmetoder.

En stor del av Länsstyrelsens arbete kommer att bestå i att finna bättre metoder för tillsynsarbetet avseende förorenade områden och hållbara saneringsmetoder.

Inom projektet kommer Länsstyrelsen även att arbeta med att förbättra tekniska verktyg såsom GIS, databaser och datamodeller för att förbättra prioritering och visualisering av förorenade områden.


 Fördjupad information