Bygglov för berg- och dalbana upphävs

Kolmårdens djurpark får inte tillstånd att bygga en berg- och dalbana. Länsstyrelsen Östergötland upphäver Norrköpings kommuns beslut om bygglov, som togs i höstas.  Länsstyrelsen avslår djurparkens ansökan om bygglov med motiveringen att det krävs en detaljplan innan frågan kan prövas.

Norrköpings kommun beviljade Kolmårdens Djurpark AB bygglov för en berg- och dalbana den 8 oktober 2014. Beslutet har sedan överklagats av flera parter, föreningar och enskilda.

Enligt översiktsplanen är den aktuella delen av området utpekat som djurpark. Området saknar detaljplan. Berg- och dalbanan är tänkt att placeras i direkt anslutning till befintlig djurpark. Anläggningen kommer att ligga i närheten av naturreservat och område med riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Länsstyrelsen bedömer att berg- och dalbanan kommer att ha stor påverkan på miljön. Den kommer bland annat att förändra landskapsbilden, medföra ökade ljudnivåer och påverka trafiksituationen. Därför måste en detaljplan upprättas innan berg- och dalbanan kan prövas genom en bygglovsansökan, anser Länsstyrelsen.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.


Kommunikationschef
Annsofie Bondesson
Telefon: 010 - 223 52 11

Kommunikatör
Per Åhlin
Telefon: 010 - 223 52 14

Kommunikatör
Mirja Kalms
Telefon: 010 - 223 52 13

 

 Fördjupad information