Nybildat råd ska arbeta för bättre godstransporter i Östergötland

Fungera som länk mellan näringsliv och myndigheter, utveckla och stärka samarbetet mellan olika trafikslag och arbeta för bättre godstransporter i regionen - så ser agendan ut för det regionala godstransportrådet som nu har bildats i Östergötland. Ordförande är landshövding Elisabeth Nilsson.
Porträttfoto på Elisabeth Nilsson.

Det nybildade regionala godstransportrådet är en politiskt oberoende sammanslutning som arbetar för att utveckla och stärka samarbetet mellan olika trafikslag. En viktig uppgift är att fungera som en länk mellan näringsliv och myndigheter. I rådet sitter representanter för olika företag, Trafikverket, Transportstyrelsen, Norrköpings hamn, transportföretag, Östsvenska Handelskammaren och LRF med flera.

Rådets styrka ligger i att samtliga deltagares olika kunskaper och erfarenheter förs samman för en gemensam sak.

- Jag har tagit det här initiativet för att skapa en samlad syn på godstransportfrågorna i Östergötland och för att vi ska få bättre genomslagskraft gentemot regeringen och riksdag, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Det är glädjande att det finns stöd för att starta ett sådant råd. Länet får därmed en tydligare röst i planering och utveckling av infrastrukturen.

Det första regionala godstransportrådet etablerades i Skåne/Blekinge 2006.  Utgångspunkterna för råden är:

  • De transportpolitiska mål som fastställts av riksdagen.
  • Statens roll att skapa förutsättningar för effektiva transporter. 
  • Att godstransporter är marknadsstyrda. 
  • Att arbetet ska utgå från kundens perspektiv och ska vara trafikslagsövergripande.

En mycket väsentlig uppgift för godstransportrådet är att utveckla dialog med industri, speditörer och godstransportköpare. På så sätt kan deras behov fångas upp liksom förväntningar och önskemål rörande transportlösningar utifrån infrastrukturen i regionen.  

Råden ska underlätta möjligheten för regionen att få de förbättringar och kompletteringar som krävs med utgångspunkt från näringslivets intressen. Råden ska också stimulera näringslivet till ett ökat medvetande kring sina transporter utifrån miljö- och kostnadseffektiva lösningar.