65 miljoner till saneringen av gamla bruket i Gusum

Naturvårdsverket har beslutat att tilldela Länsstyrelsen Östergötland 65 miljoner kronor för saneringen av det gamla bruket i Gusum. Arbetet med att omvandla det nedsmutsade och förfallna området till en användbar och mer attraktiv plats kan nu inledas.

I en första etapp åtgärdas byggnader, ledningar och markförlagda cisterner, vilket är mest akut. Det praktiska rivnings- och saneringsarbetet beräknas starta efter årsskiftet. Arbetena leds av Valdemarsviks kommun som även delfinansierar projektet med ca 3,5 miljoner kronor.

Byggnader och mark inom det gamla bruksområdet i Gusum är förorenade som en följd av den tidigare verksamheten på platsen. Byggnaderna är idag i mycket dåligt skick och dessutom förekommer höga metallhalter och hälsovådliga ämnen som asbest och kvicksilver. Spridningen av föroreningar framförallt koppar, zink och bly till Gusumsån från det före detta bruksområdet är idag stor och ökar med förfallet. När åtgärderna genomförts kommer spridningen av metaller till Gusumån och sjön Byngaren från området att kraftigt minskas. En sanering av det gamla bruksområdet är ett viktigt första steg i arbetet med att minska belastningen på den intilliggande Gusumsån, och därmed minska hotet mot djuren i ån.

– Det är mycket glädjande att Naturvårdsverket nu beviljat pengar till saneringen av gamla bruket i Gusum, säger länsråd Magnus Holgersson. Vi har tillsammans med kommunen slitit hårt under många år för att få till stånd en sanering, nu får både vi och de hårt prövade Gusumborna vår belöning.

– Länsstyrelsen kommer fortsätta att jobba vidare med saneringen tillsammans med kommunen. Vi kommer bland annat följa upp att pengarna används som avsett, att planerade saneringsarbeten kommer till stånd och att påverkan på miljö och människa begränsas under själva saneringsarbetet, säger byrådirektör Markus Gustavsson.

Information om Miljöprojekt Gusum redovisas på Valdemarsviks kommuns webbplats, snabblänk "Miljöprojekt Gusum. Där publiceras även färdigställda rapporter.

Bakgrund Gamla bruksområdet
I Gusums samhälle har olika verksamheter, främst förknippade med mässingstillverkning, bedrivits sedan mitten av 1600-talet. Gusums Bruksområde är det området dit verksamheten koncentrerades under 1870-talet och där större delen av verksamheten var lokaliserad fram till 1960-talet. Tillverkningen omfattade bland annat knappnålar, blixtlås och viror. Förutom de metaller som användes som råvaror (främst koppar och zink) hanterades även cyanid, tenn, krom, kadmium och nickel, vilka användes för ytbehandling. Olja användes t ex i transformatorer (PCB-olja) samt i bl a press- och valsverk.

I Gusumsområdet finns flera delområden som är förorenade, t ex Gusumsån med tillhörande recipienter (sjöar), nuvarande och tidigare bruksområden, marken i och omkring Gusums samhälle samt ett antal deponier och utfyllnader. Gusumområdet är ett av länets mest prioriterade förorenade områden.