Näringslivsutveckling 

Länsstyrelsen stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.

Den regionala tillväxtpolitiken ska främja god tillväxt i hela landet. Genom olika bidrag och stöd medverkar länsstyrelsen till att skapa bra företagsklimat, en god infrastruktur i form av vägar, kommunikationer, utbildning och forskning samt tillgång till kapital.

Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

I Östergötland är målet att alla Östergötlands kommuner ska ha livaktiga företag som kan erbjuda arbete åt så många som möjligt. En viktig roll är att verka för att statlig sektorspolitik samordnas till stöd för den regionala utvecklingen i länet.

Vi arbetar bland annat med:

  • Småföretagsutveckling
  • Kvinnors företagande
  • Invandrarföretagande
  • Miljöteknik som tillväxtfaktor
  • Stöd till kommersiell service på landsbygd
  • Landsbygdsutveckling
  • EU-program inom regional utveckling
  • Konkurrensfrågor

Vi har hand om statliga stöd till små företag och är med och finansierar regionala utvecklingsprojekt som också får pengar från EU:s strukturfonder.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötland
Regionalekonomiska enheten
581 86  LINKÖPING

Telefon: 013-19 60 00
Fax: 013 - 19 60 38

Våra medarbetare