Pågående och avslutade projekt samt aktiviteter inom MÖTA

Giftfri förskola

Inom Miljösamverkan Östergötland, som består av miljökontoren i länets kommuner och Länsstyrelsen, har ett projekt kallat Giftfri förskola genomförts. Syftet har varit att öka kunskapen om kemikalier i förskolor, och att se till att barn inte kommer i kontakt med leksaker och andra föremål som innehåller skadliga kemikalier.

Kommunerna har kommit olika långt i arbetet med att fasa ut kemikalier från förskolorna. Personalen på förskolorna har gett positiv respons på miljökontorens tillsyn. Projektet har varit till hjälp i deras arbete med att fasa ut skadliga kemikalier. Barnens miljö och utfasningen av skadliga kemikalier behöver lyftas upp på politisk nivå i kommunerna i syfte att skapa samsyn inom deras olika verksamheter.

Projektet som pågått i två år avslutas nu. Miljökontoren kommer dock att fortsätta sitt samarbete och följa upp förskolornas arbete.

Samarbetet kommer även fortsätta inom andra tillsynsområden med kemikalier i vår vardagsmiljö som fokus.

Miljökontoren i följande kommuner har deltagit i tillsynsprojektet: Linköping, Norrköping, Söderköping/Valdemarsvik, Motala, Finspång, Mjölby/Boxholm och Åtvidaberg

Projektledare har varit Lizette Eriksson vid Bygg- och miljökontoret, Miljö- och hälsoskydd,  i Norrköpings kommun. Lizette Eriksson har Tfn (direkt) 011-15 39 31.

Slutrapport Giftfri förskola.

Fordonstvättar

Projektet har pågått under 2016. Avsikten med dessa riktlinjer är att vara ett stöd för miljöinspektörer vid rådgivning och tillsyn enligt miljöbalken, så att fordonstvättar behandlas lika inom Östergötlands län. Riktlinjerna ska kunna antas av tillsynsansvarig nämnd inom länets kommuner. Riktlinjerna omfattar både yrkesmässig fordonstvätt och privat fordonstvätt. Riktlinjerna är en del i arbetet för att uppnå de miljökvalitetsmål som är fastställda av Sveriges riksdag, framför allt Levande Sjöar och Vattendrag samt Giftfri Miljö.

Till dessa riktlinjer har projektgruppen även tagit fram en vägledning för miljöinspektörer som kan vara ett stöd vid tillsyn av fordonstvättar enligt riktlinjerna.

Förslag på riktlinjer inom Östergötlands län, 2016-12-08

Förslag på riktlinjer inom Östergötlands län, 2016-12-08

Vägledning till inspektörer, 2016-12-08.

Vägledning till inspektörer, 2016-12-08.

Dagvattenanläggningar

Projektet pågått under 2015 och 2016. Projektetgruppen har tagit fram en anmälningsblankett för dagvattenanläggningar och en checklista för tillsyn av dagvattenanläggningar.  

Anmälningsblankett för dagvattenanläggningar.
Checklista vid tillsyn av dagvattenanläggningar.

Kemikalier i förskolor

Här kan du ladda ner materialet från projektet:

Vägledning till förskolor.
Checklista och handläggarstöd.
Informationsskrivelse förskolor.
Informationsskrivelse övriga enheter.

Utbildning om provtagning och analys av avlopps- och processvatten

Många verksamheter har processer som genererar förorenat vatten som i förlängningen tillförs det kommunala avloppet eller annan recipient. Inom verksamheternas egenkontroll utförs provtagningar och analyser. Resultatet ligger sedan till grund för beslut och åtgärder. Resultaten redovisas också i rapporter och utredningar till tillsynsmyndigheten. Svarar dessa provtagningar och analyser på det som är tänkt att kontrolleras? Används rätt provtagningsmetodik? Görs rätt analyser av proverna? Kunskapen om detta skiftar. För att få en djupare kunskap inom området var en utbildning som leder till en bättre kvalité på utförd granskning av rapporter, utredningar, kontrollprogram m.m. en förutsättning.

Slutrapport.

Vägledning vid bedömning av hög skyddsnivå för små avloppsanordningar

Projektets syfte har varit att diskutera begreppet ”rimlighetsavvägning” vid handläggning av ärenden inom enskilda avlopp. När är det rimligt att ställa krav på normal respektive hög skyddsnivå och hur ställer sig kraven och dess miljönytta i relation till de kostnader de genererar för den enskilde fastighetsägaren/verksamhetsutövaren? Projektet kan ses som en komplettering till 2013 års MÖTA-projekt ”Vägledning vid bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktion” där det togs fram bedömningar om vilka tekniker som klarar hög respektive normal skyddsnivå.  

I projektgruppen har ingått: Annelie Vestergren (Ödeshögs kommun), Krister Andersson (Norrköpings kommun), Lars Gadd (Motala kommun) och Peter Arnesson (Linköpings kommun.  

Materialet hittar du här:

Vägledning.
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Slutrapport.

Informationsmaterial, dokument och mallar

För att underlätta, samordna och stärka kommunernas arbete inom enskilda avlopp har projektgruppen gjort en översyn av och reviderat befintliga dokument och mallar som i dagsläget används av kommunerna i länet. Jämförelse har även gjorts med kommuner utanför länet för att få nya idéer.  Projektet avslutades i maj 2015 och resulterade i fjorton dokument, bl a olika typer av ansökningsblanketter, beslut, utförandeintyg och information.  

I projektgruppen har ingått; Annelie Vestergren (Ödeshög), Sofie Hallberg (Kinda), Yasmine Dernelid (Åtvidaberg) och Anna-Stina Påledal (Länsstyrelsen).

Materialet hittar du här.

Legionella 2013-2014

Inom projektet utfördes tillsyn inom många olika typer av verksamheter så som äldreboenden, förskolor, skolor, idrottsanläggningar och bassängbad. Projektgruppen har upprättat en slutrapport för projektet och en broschyr om legionella. Även ett handläggarstöd för inspektörerna har tagits fram.

Broschyr legionella.
Slutrapport.

Tillsyn oljeavskiljare

Inom projektet har information tagits fram till både inspektörer och verksamhetsutövare, om över vilka förväntningar som kan ställas på en oljeavskiljare. Projektet pågår under 2015 och målsättningen är att under året ska länets kommuner öka tillsyn av oljeavskiljare inom den ordinarie tillsynen. Till hjälp har projektgruppen tagit fram en checklista för detta. Projektet bidrar till en länsgemensam syn på lämpliga kravnivåer för oljeavskiljare och bättre fungerande oljeavskiljare, som i sin tur minskar utsläppen av föroreningar till dagvattnet och spillvattennätet.  

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer.
Information till verksamhetsutövare om oljeavskiljare.
Checklista tillsyn oljeavskiljare.

Slutrapport

Bekämpningsmedel i vattenskyddsområde

Projektet har tagit fram en gemensam ansökningsblankett för ansökan om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Till blanketten finns ett informationsblad, som bl.a. beskriver  vattenskyddsområde, handläggning av ärendet samt simuleringsverktyget MACRO-DB. Vidare finns även en vägledning för handläggare med tips och förslag till utformning av villkor, uppföljning av besluten och vilken lagstiftning som kan vara aktuell att använda.  

Ansökningsblankett för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.
Informationsblad till ansökningsblankett.
Vägledning handläggning av ansökan om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.
Rapport från projektet.

Länsträff för livsmedelsinspektörer

Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 9:00–15:30  
Länsstyrelsen, lokal: Nyfiket/opalen i Linköping  

Kallelse och dagordning.

Handläggningsrutin för klagomål gällande katter
Inledning

Klagomål på katter inkommer till miljökontoren, länsstyrelsen och polisen. Klagomålen gäller herrelösa katter, lösspringande katter som förorenar i sandlådor och rabatter, kattsamlare, m.m.

Handläggningsrutin med flödesschema.

Tvätta bilen hemma

Informationen är framtagen inom MÖTA som ett förslag på information om biltvätt hemma/på gatan som miljökontoren kan använda direkt på kommunernas webbsidor eller redigera efter egen smak.

Informationsblad - Tvätta bilen hemma.

Vägledning vid bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktion

Inom länet görs olika bedömningar av vilka avloppsanordningar som klarar hög respektive normal skyddsnivå, något som skapar svårigheter och förvirring bland tjänstemän, fastighetsägare och gräventreprenörer. För att få en ökad samsyn av avloppsanordningarnas reningsfunktion och underlätta handläggningen av avloppsärenden genomfördes projektet Bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktion under 2013. Nedan kan du ladda ner projektets slutrapport.

Slutrapport.

Tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten

Under 2013 genomfördes MÖTA-projektet "Tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten". I projektets workshop medverkade 9 av länets 13 kommuner samt ytterligare 14 kommuner och 3 organisationer utanför länet. Intresset för frågan var stor och behovet av samförstånd, samordning och stöd gällande dagvattentillsynen visade sig vara stor under bland annat utbildningsdagen (workshopen). Nedan kan du ladda ner slutrapporten samt övrigt material som tagits fram inom projektet.

Slutrapport

Checklista

Tips

Kartläggning av höga ljudnivåer i offentliga lokaler

Miljökontoren vid fyra östgötska kommuner har gjort en kartläggning av höga ljudnivåer i 18 offentliga lokaler. Resultaten visar på en del brister, bland annat spelades musik med ljudnivåer över gällande riktvärden i tre av lokalerna. Undersökningen har skett inom ramen för Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, som Länsstyrelsen Östergötland samordnar. Nedan kan du ladda ner slutrapporten samt övrigt material som tagits fram inom projektet:

Slutrapport.
Checklista.
Broschyr.

Förslag till nya lokala föreskrifter - Skydd av människors hälsa och miljön

Flera kommuner i Östergötland har uppgett att de har inaktuella föreskrifter och är i behov av att uppdatera sina lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön. I detta MÖTA- projekt har ett förslag utarbetats och är tänkt som ett hjälpmedel för kommunerna att själva arbeta vidare med att revidera sina lokala föreskrifter. I arbetsgruppen har David Hansevi Mjölby/Boxholm, Pontus Edqvist Norrköping, Linnea Salbark Åtvidaberg och Anneli Hammarström Linköping medverkat .

Förslag till lokala föreskrifter.

Vägledningsmaterial kring vilda djur 

Fladdermus  Tamduva
Gråsparv och Pilfink Hackspett
Grävling Kanadagås
Kajor Kråkor och skator
Katt Mås
Minkar Rådjur
Orm Spansk skogssnigel och mördarsnigel
Råttor och möss Vilda fåglar i stan

Webbtext för hygienisk verksamhet

Hälsoskyddsgruppen inom MÖTA har tagit fram ett förslag till hemsidestext för hygienisk verksamhet. Texten är allmänt skriven så att alla kan använda den, men man behöver fylla i de fakta som gäller för just er kommun, där det är markerat med X.

Webbtext för hygienisk verksamhet.

Hälsoskyddsgruppen har tagit fram en checklista för tillsyn av vårdlokaler

Checklistan kan laddas ner genom att klicka på länken nedan:

Checklista för tillsyn av vårdlokaler.

Hälsoskyddsgruppen har tagit fram en generell hemsidestext med information om djur

Texten kan laddas ner genom att klicka på länken nedan:

Information om djur.

Hälsoskyddsgruppen har tagit fram en generell hemsidestext om badvatten

Texten kan laddas ner genom att klicka på länken nedan:

Badvatten.

Vägledande arbetsmaterial vid handläggning av ärenden som gäller hantering av avloppsslam etc. i jordbruket

MÖTA har tagit fram ett vägledande arbetsmaterial vid handläggning av ärenden som gäller hantering av avloppsslam, urin och andra organiska restprodukter i jordbruket. Vägledningen vänder sig i första hand till tjänstemän på Länsstyrelsen och kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor. Förhoppningen är att vägledningen vara till hjälp vid bedömningar i väntan på tydligare lagstiftning inom området. Vägledningen finns att läsa här.

Hantering av allergikost i förskolor

Livsmedelsinspektörerna i Östergötlands län har under 2011 genomfört ett övergripande projekt rörande hantering av allergikost i förskolornas tillagningskök.

Syftet med projektet var att kontrollera om ansvarig personal i förskolornas tillagningskök har tillräckliga kunskaper, tillfredsställande rutiner för att producera säker allergikost samt att de faktiska förhållandena överensstämmer med lagstiftningens krav.

Hela rapporten ”Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011.” går att läsa här!

Miljö- och hälsoskyddsfrågor i planarbete

Inom projektet om miljö- och hälsoskyddsfrågor i planarbetet genomfördes ett seminarium. Vidare har en checklista för handläggning av planremisser tagits fram. Den går att läsa här:

Checklista.

Projektet är nu avslutat.

Tillsyn växtodlare med fokus på växtnäring

Läs mer i slutrapporten!

Tillsyn av egenkontroll i skolor

Hälsoskyddsgruppen inom MÖTA har tagit fram broschyr för tillsyn av egenkontroll i skolor och förskolor.

Djurhållning i bebyggelse - material från seminariet

Djurhållning i bebyggelse.

Hästhållning & allergenspridning.

Åby slutrapport.

Lathund för hänvisning av samtal om störande djur
Hälsoskyddsgruppen har inom MÖTA tagit fram en lathund för hänvisning av samtal om störande djur. I lathunden finns allmän information om vart man ska vända sig vid olika fall, och det är lätt att fylla i kommunens uppgifter i de gråmarkerade fälten för att få den specifik för varje kommun.

Lathund.

Handledning och checklista för lantbruk
Lantbruksgruppen inom MÖTA har nu tagit fram en handledning samt checklista som stöd vid tillsyn på lantbruk.

Handledning.

Checklista.

Samförvaring av kemikalier  
Miljöskyddsgruppen har tagit fram en checklista för vad man bör tänka på när det gäller samlagring av kemikalier.

Märkning av livsmedel
Under våren kommer en utbildning kring märkning av livsmedel att äga rum i Norrköping. Detta för att fördjupa inspektörernas kunskaper om lagstiftningens krav gällande produktmärkning av förpackade livsmedel och vad som bör vara i fokus i den offentliga kontrollen.  

Anmälan och inbjudan.

Dessutom kommer ett antal studiebesök på företag att ske för att inspektören och företagarna ska få möjlighet till dialog utanför kontrollen.

Inbjudan studiebesök - Till företag.
Inbjudan studiebesök - Till inspektörer.

 

Ny rapport om kontroll av försäljning av färsk fisk
Livsmedelsgruppen har under 2010 genomfört ett projekt där man kontrollerat försäljningen av färsk fisk i detaljhandeln. Syftet var bland annat att fästa uppmärksamhet på redlighetsfrågor och att öka kunskapen kring märkning av fisk och skaldjur.

Kontroll av försäljning av färs fisk, rapporten.
Bilaga 1.
Bilaga 2.

Övergripande checklista för miljöskyddstillsyn vid företag
Linköpings kommun har tagit fram en övergripande checklista som kan användas vid miljöskyddstillsyn på företag. En liknande checklista har tagits fram i Eskilstuna kommun och denna har använts som utgångspunkt.

Övergripande checklista.
Checklista Eskilstuna kommun.

Ny rapport från Dricksvattengruppen
Dricksvattengruppen har under 2009 och 2010 genomfört ett projekt: ”Kontroll av dricksvattenanläggningar”. Rapporten inklusive checklista hittar du här.

Information om stukalagring
Jenny Rex, Mjölby kommun och Kristina Lind, Kinda kommun har för lantbruksgruppens räkning tagit fram en information om stukalagring.

Våra cisternbroschyrer är uppdaterade!

Övriga avslutade projekt:

Utbildningsmaterial rektorer (avslutat 2013)

Nedlagda kommunala deponier (avslutat 2012)

Energitillsynsprojekt (avslutat 2010)

Miljömål och tillsyn (avslutat 2010) -  Inom projektet har en broschyr tagits fram, Ditt företag och miljömålen. Planer finns nu på ett fortsättningsprojekt.

Tillsyn av minireningsverk (avslutat 2010)

Vedeldning (avslutat 2009)

Tillämpad VA-planering (avslutat 2009)

Utvärdering av MÖTA 2007-2009

Inventering av PCB (avslutat 2009) 

Uppdaterad informationsbroschyr om egenkontroll (avslutat 2009, uppdaterad 2016)

Förvaring av kemiska produkter och farligt avfall (avslutat 2009)

Skadedjursbekämpning (avslutat 2008)

Ett renare Östergötland (avslutat 2008)

Redlighet och hygien vid butiksgrillning (avslutat 2008)

Har du kontroll på legionellabakterierna? (avslutat 2008)

Hamn- och båtmiljö (avslutat 2007)

 

 

 

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta gärna MÖTA:s sekretariat.

Sara Wahrby.

Tfn. 010-223 54 39

Kalender

Se MÖTA:s samarbetsyta