Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller kartläggning, undersökningar och åtgärder av förorenade områden i länet.
Karta över förorenade områden i Östergötlands län

Punkterna på kartan visar områden som är eller misstänks vara förorenade i länet. I många områden pågår fortfarande genomgång och inventering. I andra fall är området bara identifierat genom att det finns eller har funnits verksamheter på platsen som kan förknippas med föroreningar i byggnader, mark- eller vattenområden. Observera att ett förorenat område kan omfatta en större eller mindre yta och det är inte säkert att stjärnan (punkten) i kartbilden representerar hela det förorenade områdets area. Det är inte heller liktydigt med att eventuella föroreningar är koncentrerade just i den punkt som stjärnan markerar i området. Arbetet med inventering pågår fortfarande. Kartan uppdateras allteftersom arbetet fortskrider (en gång/år).

Många av våra förorenade områden är lämningar efter äldre industrier, men även i modern tid kan oförsiktig hantering av t ex kemikalier ha orsakat föroreningar i mark och byggnader. I Östergötland har drygt 4000 verksamheter identifierats som kan ge upphov till föroreningar. Det är dock långt ifrån alltid som verksamheten lett till någon betydande förorening. Länsstyrelsen inventerar, riskbedömer och prioriterar vilka av dessa områden som behöver undersökas och åtgärdas.

För kvalitetssäkring skickas uppgifter till fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Klicka på bilden för att komma till webbsidan om fastighets- och tomtägare.

Identifieringen och inventeringen ligger till grund för Länsstyrelsens fortsatta arbete med förorenade områden.

Miljöbalken innehåller regler om vem som är ansvarig för undersökningar och åtgärder av förorenade områden. I första hand är det verksamhetsutövaren som är skyldig att utföra undersökningar och bekosta efterbehandlingsåtgärder men det kan även vara fastighetsägaren eller en exploatör. För mer information angående ansvar- klicka på bilden nedan!

 

 Klicka på bilden för att komma till vår webbsida om ansvar.

 

Arbetsgången för förorenade områden där det inte konstaterats någon ansvarig som finansieras med statliga medel beskrivs nedan. För mer information angående respektive område samt aktuell information om läget i länet- klicka på bilderna!

 Länk till Länsstyrelsens webbsida om inventering av förorenade områden.
 

 

 Länk till Länsstyrelsens webbsida om undersökningar av förorenade områden.
 

 

 Länk till Länsstyrelsens webbsida om åtgärder för förorenade områden.

      

 

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden

Länsstyrelsen gör vart tredje år ett regionalt program där Länsstyrelsens och kommunernas efterbehandlingsarbete beskrivs. Här beskrivs också länets mest förorenade områden. Läs eller ladda ner det regionala programmet i länken nedan:

Regionalt program för Östergötland 2018-2020.

Lista över de 20 högst prioriterade förorenade områdena i länet.

 

Kontakta oss

Susanne Karlsson
Telefon: 010-223 54 32
EBH-samordnare

Sandra Askling
Telefon: 010-223 54 74
Bidragsobjekt, tillsyn

Pernilla Eriksson
Telefon: 010-223 54 81
Bidragsobjekt, tillsyn

Markus Gustafsson
Telefon: 010-223 54 30
Tillsyn, ostlänken

Jenny Hultgren
Telefon: 010-223 54 45
Bidragsobjekt, tillsyn, INSURE

Magnus Kviele
Telefon: 010-223 54 49
Bidragsobjekt, tillsyn, INSURE, BECOSI

Maria Lindqvist
Telefon: 010-223 54 55
Bidragsobjekt, tillsyn

Elisabeth Omsäter
Telefon: 010-223 54 56
Bidragsobjekt, tillsyn, planärenden, BECOSI

Geira Torjusen
Telefon: 010-223 54 61
Inventering

 Content Editor ‭[2]‬

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med förorenade områden i det regionala programmet.

Regionalt program 2018-2020

 

 Läs mer

Handboken ”Förorenade områden - föroreningar kopplade till historiska tillverkningsprocesser” har tagits fram som en del av EU-projektet BECOSI.

Handboken är avsedd att ge ett initialt stöd vid arbetet med förorenade områden och branscherna betning av säd, grafisk industri, gruva och upplag, träskyddsbehandling samt ytbehandling av metall.

Handboken.

EU-projektet BECOSI

 Länkar