Fastighets- och tomtägare

Har du i dagarna fått ett brev från oss och undrar över något?
Brevet skickas ut för att vi i vårt arbete med förorenade områden registrerat er fastighet som ett möjligt förorenat område. Denna kartläggning är ett första steg i länsstyrelsens arbete med förorenade områden. Om det fortfarande kvarstår några frågor att reda ut efter att du har tagit del av denna information är du välkommen att höra av dig genom telefon eller e-post.

Vanligt förekommande frågor

Varför har jag blivit kontaktad av länsstyrelsen?

Du har blivit kontaktad av oss för att du äger en fastighet som vi har registrerat som ett möjligt förorenat område. Det är dock långt ifrån alltid som en ”identifierad fastighet” är förorenad i någon större omfattning.  

Vad måste jag göra?

Ingenting; detta brev är ett utskick med uppgifter som kommer att registreras på din fastighet. Vi rekommenderar att du läser igenom brevet och bilagorna och meddelar oss om du hittar någon uppgift som inte stämmer, eller om du har ytterligare information. För att förtydliga är uppgifterna enbart kopplade till en fastighet och inte personer. Vi rekommenderar att du sparar uppgifterna tillsammans med övriga uppgifter om din fastighet. Dessa papper är för kännedom och är ingen värdehandling. Du kan när som helst begära ett nytt utdrag.    

Var kommer informationen ifrån?

Informationen kommer bland annat från Länsstyrelsens och kommunens arkiv och tillsynsregister, länsmuseets arkiv, industrihistoriska inventeringar, äldre telefonkataloger, hembygdsföreningar, tidigare anställda samt personer med god lokalkännedom.  

Hur lagras uppgifterna?

Uppgifterna lagras i en databas som kallas för EBH-stödet. Samtliga uppgifter är offentliga och kan begäras ut. EBH-stödet är ett nationellt arbetsverktyg för att förenkla myndigheternas arbete med förorenade områden.    

Vad betyder uppgifterna?

I uppgifterna finns det en branschklass för objektet. Branschklassning görs i ett första skede och det är inte säkert att ett område är förorenat även om det har en av dessa klassningar. Många områden kan få en förändrad riskklass efter undersökning.  

Vad är en branschklass?

Branschklass baseras på hur förorenat ett genomsnittligt objekt i just den branschen är och de riskerna som oftast är förknippade med just den specifika branschen. Branschklassen är bestämd nationellt och utgår från Naturvårdsverkets s.k. branschlista.  

Bedömning utgår från en skala mellan 1 och 4, där branschklass 1 betyder mycket stor risk (den högsta risken) och branschlass 4 liten risk (den lägsta risken). Utgångspunkten för bedömningen är Naturvårdsverkets MIFO-metodik. 

Min bedömning är att fastigheten inte är förorenad. Kan ni sänka branschklassen?

Branschklassen är en generell klass för en hel bransch och går därför inte att sänkas om verksamheten har bedrivits på den platsen. Om berörd fastighetsägare har kompletterande uppgifter kan informationen skickas till Länsstyrelsen och om en ny bedömning görs som ändrar branschklassen, skickas en ny skrivelse ut.  

Vem ser till att undersökningar blir gjorda?

I första hand är det ansvarig verksamhetsutövare som skall undersöka området och i de flesta fall innebär det att tillsynsmyndigheten måste driva detta som ett ärende. Tillsynsmyndigheterna (Kommunen eller Länsstyrelsen) prioriterar i första hand att undersökningar på fastigheter som tillhör de högre riskklasserna. Eftersom länet har ett stort antal objekt i riskklass 1 kan det komma att dröja lång tid innan lägre klassade objekt kan prioriteras. Däremot vid exploatering kan det bli aktuellt med undersökning. Kontakta då er tillsynsmyndighet.  

Vilket ansvar kan fastighetsägaren ha om fastigheten är förorenad?

 

Länsstyrelsen har tagit fram ett PM som inriktar sig på detta. PM:et och övergriplig information finns under sidan Ansvar på menyn till vänster.    

Vad ska jag göra om jag vill sälja fastigheten?

Vid försäljning av fastigheten har den nuvarande ägaren upplysningsplikt och skall meddela en eventuell köpare om att området kan vara förorenat.  

Vilka hälsorisker finns?

 Är mitt dricksvatten förorenat? Finns det någon fara för mig och mina barn? Det finns inget enkelt svar på dessa frågor utan beror bl.a. på vilken föroreningar som förekommer. Då fastigheterna nu endast är identifierade så vet vi inte ens om fastigheten är förorenad. Frågan går alltså inte att besvara utan provtagning och analyser av branschspecifika föroreningar. Det är fastighetsägaren själv som får bekosta en sådan undersökning om denne vill ha svar på detta.  

Vad är SPIMFAB?

Om ordet SPIMFAB dyker upp på ert papper så är det oljebolagens gemensamma saneringsprogram för att identifiera, undersöka och vid behov sanera gamla bensinstationer. SPIMFAB står för Svenska Petroleum Industrin Miljösaneringsfond AB. SPIMFAB bekostar undersökningar och eventuella saneringar oavsett vem som har ägt fastigheten eller vem som bedrivit försäljning på fastigheten. Alla anmälda och godkända stationer finns registrerade i SPIMFAB:s fastighetsregister. Även de fastigheter som sanerats av SPIMFAB finns med i databasen då det är en viktig information att bevara för framtiden.  

För mer utförliga svar rekommenderar vi följande länkar

Naturvårdsverkets sidor om förorenade områden.

Naturvårdsverket är den myndighet som leder arbetet med förorenade områden. Här finns mer utförlig information.