Ansvar

Vem är ansvarig för att utreda och åtgärda förorenade områden?

Miljöbalken innehåller regler om vem som är ansvarig för undersökningar och åtgärder av förorenade områden. I första hand är det verksamhetsutövaren som har skyldighet att utföra undersökningar och bekosta efterbehandlingsåtgärder. Även fastighetsägaren kan vara ansvarig för undersökningar och åtgärder om fastigheten har köpts efter den 31 december 1998. I samband med exploateringar kan även exploatören ha ett ansvar. För mer information om ansvar för undersökningar och åtgärder klicka vidare på nedanstående länk.

Länsstyrelsens PM om ansvar för undersökningar och åtgärder av förorenade områden  

Om det inte finns någon ansvarig för ett förorenat område kan kommunen eller Länsstyrelsen ansöka hos Naturvårdsverket om statliga medel. För att statliga medel ska beviljas måste området vara prioriterat.