Verksamheter med miljöpåverkan

Tjärförorening

En del miljöfarliga verksamheter måste ha tillstånd från eller anmälas till länsstyrelsen. Vi undersöker tidigare generationers föroreningar i mark och vatten samt arbetar med att åtgärda förorenade områden.

Miljöfarliga verksamheter

Länsstyrelsen prövar och utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Det gäller exempelvis

  • ytbehandlingsanläggningar
  • gjuterier
  • pappersbruk
  • vindkraftverk, värmeverk och andra energianläggningar
  • sågverk
  • avfallsanläggningar
  • avloppsreningsverk
  • grus- och bergtäkter

Länsstyrelsen har en miljöprövningsdelegation som prövar ansökningar om tillstånd för miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen har en självständig beslutsfunktion och det betyder att tillståndsprövningen inom länsstyrelsen är skild från det tillsynsansvar som vi också har enligt miljöbalken. I varje kommun finns också en kommunal miljömyndighet som sköter den lokala tillsynen av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Vi ger stöd och råd till de kommunala miljömyndigheterna samt följer upp och utvärderar deras verksamhet inom ramen för vårt arbete med tillsynsvägledning.

Förorenade områden

Det finns ett mycket stort antal områden i landet som är förorenade, och många är så förorenade att miljön och människors hälsa kan komma till skada. I de flesta fall gäller det tidigare industrier som har lämnat faröiga ämnen kvar i mark och vatten. Länsstyrelsen arbetar med att inventera dessa områden samt att samordna åtgärder av de mest förorenade områdena.

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är benämningen på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter eller åtgärder hos länsstyrelsen. Exempel på vattenverksamhet är kraftverks- och regleringsdammar, olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar, muddring och vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning.

Vi sköter tillsyn över vattenverksamheter i länet.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötland Miljöskyddsenheten
581 86 Linköping

Telefon: 010-223 50 00
E-post: Miljöskyddsenheten

Våra medarbetare

 

Miljö- och hälsorisker i anslutning till brandövningsplatser

​TVL-infon ”Miljö- och hälsorisker i anslutning till brandövningsplatser” har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland som har kartlagt pågående och nedlagda brandövningsplatser i länet. TVL-infon är avsedd att informera länets miljönämnder om toxiska högfluorerade ämnen som bland annat förekommit i olika typer av brandskum samt att ge rekommendation till kommunernas miljönämnder eller motsvarande.”