Miljöövervakning i vatten

Miljöövervakningen i vatten ska visa på miljösituationen i våra vattenmiljöer och fungera som ett tidigt varningssystem om miljön försämras. Idag sker vattenövervakning i såväl sjöar och vattendrag som kust och grundvatten.

Länsstyrelsen bedriver regional miljöövervakning i vatten enligt ett rullande 5-års program. Övervakningen sker i nära samarbete med länets kommuner och är anpassat till den recipientkontroll som utförs av länets vattenvårdsförbund.

Läs vidare på miljöövervakningens egna sidor