Förbättra havsmiljön, sök LOVA-bidrag!

Övergödningen och tillförseln av miljögifter i Östersjön leder till stora problem och det behövs kraftfulla insatser för att förbättra havsmiljön. LOVA-bidragets syfte är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön genom att minska belastningen av näringsämnen. Kommuner och ideella organisationer kan ansöka om LOVA-bidrag.
Bild på algblomning och rent friskt vatten.

Viktig information!

LOVA-projekt 2018

Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

Nu kan åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

Bidraget kan sökas hos Länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. Nyheten innebär att ansökningstiden för ansökningar i Östergötlands län förlängs till den 31 januari 2018. Ansökningar som kommit in under 2017 kommer att erbjudas möjlighet att ändra och komplettera sina ansökningar till den 31 januari 2018.

Ansökan och slutrapporteringar

Den nya förordninen innebär att ansöknings- och slutrapporteringsblanketter kommer att behöva uppdateras. Tills dess att nya blanketter finns framtagna ska de gamla blanketterna från Havs- och vattenmyndigheten användas. Du kan ladda hem dessa blankett från boxen till höger på denna sida eller från Havs- och vattenmyndighetens websida.

Vad innebär LOVA-bidraget?

Det är viktigt att ta vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ på lokal nivå. Regeringen har därför inför ett särskilt statligt bidrag till LOkala VAttenvårdssatsningar för att minska belastningen på havet (LOVA). Bidraget, som administreras av Länsstyrelsen, är riktat till kommuner och ideella sammanslutningar för att i vissa fall täcka upp till 90 % av kostnaden för åtgärderna. I och med den nya förordningen har bredden för vilka projekt som kan få stöd ökat. LOVA-bidraget får nu användas till följande:

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.


Kostnadseffektiva åtgärder i punkt 1 kan exempelvis vara att etablera eller restaurera våtmarker eller att anlägga musselodlingar  för att minska mängden näringsämnen i havet. Det handlar om åtgärder som kräver god lokal kunskap och förankring samtidigt som det också finns en vilja att ställa upp med egna resurser för att nå resultat.

Fördelning av LOVA-medel 2009-2014 (Totalt drygt 36 miljoner kronor)

Knappt 50 % av bidraget har delats ut till VA åtgärder och  planeringsarbeten inom VA (vatten och avlopp) och 44 % till åtgärder inom den areella sektorn (t ex våtmarker och strukturkalkning). 4 % har gått till åtgärder för att minska fritidsbåtars negativa inverkan på miljön och 4 % till övriga åtgärder t ex. musselodlingar, provfisken och vattenprovtagningar.

cirkeldiagram som visar fördelningen av LOVA-bidraget till olika sektorer.

Totalt har Östergötlands län under åren 2009-2014 delat ut drygt 36 miljoner kronor, för 70 st projekt, till kommuner och föreningar med syfte att minska övergödningen i våra kustvatten och att minska fritidsbåtarnas negativa inverkan på miljön.

Har du frågor, synpunkter eller idéer om kommande LOVA-bidrag?

 

Kontakta då gärna:

Enskilda avlopp och dagvatten

Camilla Fogenstad-Sigefjord , tel 010-223 54 75

Våtmarker och jordbruksåtgärder

Sofia Bastviken, tel 010-223 54 37  

Musselodlingar och båtbottentvättar

Maria Åslund, tel 010-223 54 63

 

ansökan och slutrapportering

Sedan 2015 finns nya uppdaterade ansöknings- och slutredovisningsblanketter som ska användas av alla projektsökanden.

Ansökningsblankett LOVA.
Anvisningar för ansökningsblankett.

Slutrapporteringsblankett LOVA.
Anvisningar för slutrapporteringsblankett.