Förbättra havsmiljön, sök LOVA-bidrag!

Övergödningen och tillförseln av miljögifter i Östersjön leder till stora problem och det behövs kraftfulla insatser för att förbättra havsmiljön. LOVA-bidragets syfte är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön genom att minska belastningen av näringsämnen. Kommuner och ideella organisationer kan ansöka om LOVA-bidrag.
Bild på algblomning och rent friskt vatten.

Viktig information!

Ny förordning!

Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-förordningen) är nu ändrad. Framför allt i 2 §, se nedan, men även i 14 § där ett syftningsfel korrigeras. Dessa ändringar träder i kraft från och med 1 oktober 2014.  

2 § (Träder i kraft 2014-10-01)

Stöd får ges till vattenvårdsprojekt i de delar som avser:

  1. framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet,
  2. åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön, eller
  3. uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2. Förordning (2014:1060).  

Detta innebär att möjligheten att söka pengar för projekt gällande "installationer i kustområdena av anläggningar för mottagande av toalettavfall från fritidsbåtar" nu har tagits bort.

Den fullständiga förordningen med ändringar.

 

Pressmeddelande från Miljödepartementet

I ett pressmeddelande från Miljödepartementet den 18 september 2013 annonserades följande:

"Regeringen föreslår, genom nya medel till lokala vattenvårdsprojekt (så kallade LOVA-bidrag), en permanent satsning på 75 miljoner kronor årligen från och med 2014 för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot övergödning.

- Jag är glad att vi kan få ett permanent LOVA-stöd på plats för att minska övergödningen och förbättra vattenkvaliteten. Stödet har varit mycket effektivt och vi vill att vattenvårdsarbetet ska ske tillsammans med ideella organisationer, kommunerna och jordbruket, säger miljöminister Lena Ek."

Hur LOVA-stödet kommer att administreras, t.ex. om länsstyrelserna kommer att dela detta vidare som tidigare, eller om samma ansökningsblanketter kommer att användas och om förordningen och anvisningarna till stödet kommer att bli detsamma som tidigare år är dock i nuläget ovisst. Detta fastställs först i och med regleringsbrevet som publiceras den 20 december.

Rekommendationen från Länsstyrelsen är därför att gärna nu påbörja projektplaner och ansökningsformuleringar mm. Det är även fritt fram att skicka in ansökningar på befintliga blanketter, men var beredd på att komplettera ansökningen om något i ansökningsförfarandet ändras framöver. Vartefter vi får mer information om LOVA-stödet kommer det att publiceras på denna hemsida.

Slutrapporteringar

Slutrapportering av projekten sker till Länsstyrelsen efter avslutat projekt. Havs- och Vattenmyndighetens slutrapporteringsblankett för LOVA-bidrag ska användas. Du kan ladda hem denna blankett från boxen till höger på denna sida.

Vad innebär LOVA-bidraget?

Det är viktigt att ta vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ på lokal nivå. Regeringen har därför inför ett särskilt statligt bidrag till LOkala VAttenvårdssatsningar för att minska belastningen på havet (LOVA). Bidraget, som administreras av Länsstyrelsen, är riktat till kommuner och ideella sammanslutningar för att täcka upp till 50 % av kostnaden för åtgärderna. Stöd får ges till vattenvårdsprojekt för åtgärder som avser:

  1. Framtagande av planer för och genomförande av kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet.

  2. Installation i kustområdena av anläggningar för mottagande av toalettavfall från fritidsbåtar.

  3. Installation av anläggningar för tvätt av bottnar på fritidsbåtar.

  4. Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder.

Kostnadseffektiva åtgärder i punkt 1 kan exempelvis vara att etablera eller restaurera våtmarker eller att anlägga musselodlingar  för att minska mängden näringsämnen i havet. Det handlar om åtgärder som kräver god lokal kunskap och förankring samtidigt som det också finns en vilja att ställa upp med egna resurser för att nå resultat.

Fördelning av LOVA-medel 2009-2014 (Totalt drygt 36 miljoner kronor)

Knappt 50 % av bidraget har delats ut till VA åtgärder och  planeringsarbeten inom VA (vatten och avlopp) och 44 % till åtgärder inom den areella sektorn (t ex våtmarker och strukturkalkning). 4 % har gått till åtgärder för att minska fritidsbåtars negativa inverkan på miljön och 4 % till övriga åtgärder t ex. musselodlingar, provfisken och vattenprovtagningar.

cirkeldiagram som visar fördelningen av LOVA-bidraget till olika sektorer.

Totalt har Östergötlands län under åren 2009-2014 delat ut drygt 36 miljoner kronor, för 70 st projekt, till kommuner och föreningar med syfte att minska övergödningen i våra kustvatten och att minska fritidsbåtarnas negativa inverkan på miljön.

Har du frågor, synpunkter eller idéer om kommande LOVA-bidrag?

 

Kontakta då gärna:

Enskilda avlopp och dagvatten

Camilla Fogenstad-Sigefjord , tel 010-223 54 75

Våtmarker och jordbruksåtgärder

Sofia Bastviken, tel 010-223 54 37  

Musselodlingar, båtbottentvättar och toalettavfall från fritidsbåtar

Maria Åslund, tel 010-223 54 63

 

ansökan och slutrapportering

Sedan 2015 finns nya uppdaterade ansöknings- och slutredovisningsblanketter som ska användas av alla projektsökanden.

Ansökningsblankett LOVA.
Anvisningar för ansökningsblankett.

Slutrapporteringsblankett LOVA.
Anvisningar för slutrapporteringsblankett.