Vattenskyddsområde 

För att skydda dricksvattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Ibland kan även allmänheten beröras av skyddsföreskrifterna genom exempelvis förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av Miljöbalken. Du vet om du befinner dig inom vattenskyddsområde på de karaktäristiska skyltarna.

Mål och krav för skydd av vatten 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer alternativt levererar mer än 10 m3/dygn skall skyddas. Den målsättningen finns bland annat i våra nationella miljömål ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet” samt i EU:s ramdirektiv för vatten. 

Miljömålen är just mål och inte lagligt bindande. Inom EU:s ramdirektiv för vatten är kravet på skyddsområden däremot ett tvång. Enligt vattendirektivet skall alla vattentäkter ha ett godtagbart skydd senast 2015.

Hur fastställs ett vattenskyddsområde?

Naturvårdsverket har gett ut Allmänna Råd (2003:16) och en handbok (handbok nr 2010:5) om hur ett vattenskyddsområde bör avgränsas med förslag på skyddsföreskrifter (bestämmelser).

Länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområden efter begäran från vattentäktens huvudman. Huvudmannen är den aktör som ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom ett geografiskt område, vanligtvis kommuner, men ibland också bolag eller större samfälligheter. Ett skyddsområde skall utgöra ett bra skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.  

Olika bestämmelser inom området?

Ett skyddsområde avgränsas och delas in i olika zoner beroende på vattnets rinntid till uttagspunkten. Strängast bestämmelser finns i zonen närmast uttagspunkten. För att kunna dela in skyddsområdet i zoner och ta fram lämpliga bestämmelser behöver man veta dels hur vattentäkten fungerar dels ha kännedom om vilka risker som finns inom området. Vattentäktens huvudman skall genomföra nödvändiga utredningar innan skyddsområdet fastställs av en myndighet. Kommun och Länsstyrelse kontrollerar genom tillsyn att föreskrifterna efterlevs.

Kontakta oss

Göran Thunberg
Miljöskyddshandläggare
Miljöskyddsenheten
Goran punkt Thunberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Goran punkt Thunberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235460