Vatten och vattenanvändning

Vid bryggan

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vatten används till mycket, exempelvis till djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som avloppsvatten. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

Vattenförvaltning

Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter. Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.

 

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om Länsstyrelsen Östergötlands arbete med vatten!   

 

  

Läs mer om vattnet i Östergötland.    Läs mer om hur vi jobbar med vatten. 

Läs mer om hot mot vatten.      Läs mer om hur du kan vara med och påverka.

Foto: Leif Gustavsson, Maria Åslund, Erik Årnfelt och Helene Ek Henning.

 Content Editor

Vattenråd

Vattenråd är ideella forum för att ta till vara lokalt engagemang för områdets vattentillgångar.

Östergötland har nio delavrinningsområden kopplade till vattenråd. Det sista av dessa är planerat att starta under september 2012.

Läs mer
om vattenråden här.

Förbättra havsmiljön – sök LOVA bidrag!

 

Kommuner och ideella sammanslutningar kan från och med den 1 augusti 2009 söka LOVA bidrag för att planera och utföra åtgärder som bidrar till en bättre havsmiljö.

Läs mer

Länsstyrelsens havsmiljöarbete

 Länk till Länsstyrelsens havsmiljöarbete

Foto: Eva Siljeholm
& Jonas Edlund

Läs mer