Miljöövervakning 

Miljöövervakning är undersökningar som beskriver tillstånd och trender i miljön. Övervakningen ger oss möjlighet att upptäcka nya miljöhot och följa upp åtgärder. Den utgör även underlag för att bedöma om vi når uppsatta miljömål och miljökvalitetsnormer.

Miljöövervakning – viktig del av länets miljöarbete

Det regionala miljöövervakningsprogrammet för Östergötlands län är indelat i nio olika programområden såsom luft, sötvatten och landskap. I Miljöövervakningsprogram för Östergötland 2009-2014 beskrivs hur övervakningen bedrivs inom länet. Ett nytt program kommer att tas fram till år 2015 med hjälp av riktlinjer från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Vad som övervakas styrs av uppsatta miljömål, miljölagstiftning, internationella direktiv och konventioner.  

Samordning viktig

Länsstyrelsen bedriver miljöövervakning i nära samarbete med nationella myndigheter och länets kommuner. Samarbete mellan olika nivåer är viktigt för att optimera miljöövervakningen och för att få en helhetsbild av miljötillståndet. Den regionala miljöövervakningen i vatten samordnas med den recipientkontroll som utförs av Motala ströms vattenvårdsförbund (MSV), medan miljöövervakning av luft samordnas med Östergötlands Luftvårdsförbund. Resultat från miljöövervakningen rapporteras normalt till så kallade datavärdar. Data är tillgängliga för alla att använda och kan beställas eller laddas hem från datavärdarnas hemsidor.

Rapportens framsida
Resultat från miljöövervakningen presenteras i Länsstyrelsens rapportserie "Läget i länet".

Läget i länet?

Resultat från länets miljöövervakning presenteras i rapportserien ”Läget i länet” med olika teman som återkommer i en treårscykel. Under 2010 behandlades luft, miljögifter och hälsa, och 2011 låg fokus på länets vattenmiljöer. Under 2012 sammanställs en rapport om länets biologiska mångfald och landskapsutveckling. Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av länets miljötillstånd.

Kontakta oss

Helene Ek
Länssamordnare miljöövervakning, programansvarig kust & hav, miljögiftsamordning och hälsoövervakning.
Helene punkt Ek snabela lansstyrelsen punkt se¤Helene punkt Ek snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235440
Erika Melander
programansvarig sötvatten
Erika punkt Melander snabela lansstyrelsen punkt se¤Erika punkt Melander snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235454
Göran Thunberg
Programansvarig luft
Goran punkt Thunberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Goran punkt Thunberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235460
Nicklas Jansson
Programansvarig våtmark, skogsmark, jordbruksmark och landskap
Nicklas punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Nicklas punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235390
070-5534944