Miljöövervakning

Miljöövervakning är undersökningar som beskriver tillstånd och trender i miljön. Övervakningen ger oss möjlighet att upptäcka nya miljöhot och följa upp åtgärder. Den utgör även underlag för att bedöma om vi når uppsatta miljömål och miljökvalitetsnormer.

Miljöövervakning – viktig del av länets miljöarbete

I Program för regional miljöövervakning i Östergötlands län 2014-2020 beskrivs hur övervakningen bedrivs inom länet. Programmet följer riktlinjer framtagna av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Vad som övervakas styrs av uppsatta miljömål, miljölagstiftning, internationella direktiv och konventioner. Det regionala miljöövervakningsprogrammet för Östergötlands län är indelat i nio olika programområden;

Samordning viktig

Länsstyrelsen bedriver miljöövervakning i nära samarbete med nationella myndigheter och länets kommuner. Samarbete är viktigt för att optimera miljöövervakningen och för att få en helhetsbild av miljötillståndet. Den regionala miljöövervakningen i vatten samordnas med den recipientkontroll som utförs av Motala ströms vattenvårdsförbund (MSV), medan miljöövervakning av luft samordnas med Östergötlands Luftvårdsförbund. Resultat från miljöövervakningen rapporteras normalt till så kallade datavärdar. Data är tillgängliga för alla att använda och kan beställas eller laddas hem från datavärdarnas hemsidor. Resultat från länets miljöövervakning presenteras även i rapportserien "Läget i länet". Rapporterna vänder sig till alla som är intresserade av länets miljötillstånd.

 

Bild på framsidan till rapporten Läget i länet.