Klimatanpassning

Vårt klimat i Östergötland förändras och därmed förutsättningarna för utveckling. Därför måste vi börja anpassa vårt samhälle till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer
Fysisk planering

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla samhällssektorer, våra ekosystem, vår natur- och kulturmiljö och vår hälsa.  Till exempel medför de konsekvenser för bebyggelse, infrastruktur, kvaliteten på vårt dricksvatten, den biologiska mångfalden och vårt jord- och skogsbruk. Vi får räkna med ökade påfrestningar, nya risksituationer, men också nya möjligheter. Samhället behöver vara inställt på en anpassning i förhållande till ny information och kunskap om klimatets konsekvenser, utifrån en analys av Östergötlands situation och riskområden.

Länsstyrelserna har fått uppdraget av regeringen att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat för att minska samhällets sårbarhet. Uppdraget innebär samordning, rådgivning och stöd till kommuner och regionala aktörer i deras klimatanpassningsarbete.

Målet för anpassningsarbetet i Östergötland är att integrera klimatanpassning i de rutiner som används i alla olika verksamheter. Särskilt inom den fysiska planeringen ställs krav på att koppla sårbarhet och riskbedömningar till anpassningskapacitet och åtgärder. Under uppbyggnadsarbetet ligger fokus på kunskapsutveckling både inom länsstyrelsen och gentemot kommuner och andra aktörer i länet. Dessutom prioriteras framställning av planeringsunderlag som kan användas av dessa. Arbetet är därmed sektorsövergripande och i linje med länsstyrelsens allmänna strävan mot ett hållbart samhälle.

Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska klimatförändringar. Även om vi redan idag kraftigt skulle minska utsläppen av växthusgaser, dröjer det innan uppvärmningen av atmosfären avtar. Uppdraget att anpassa samhället till ett förändrat klimat är ett komplement till det arbete som bedrivs för att reducera utsläpp av växthusgaser och genomföra energieffektiviseringar.