Mål för Begränsad klimatpåverkan

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar. För att visa hur Östergötland behöver bidra i klimat- och energiarbetet har Länsstyrelsen tagit fram klimatmål för länet. Det rör åtta nya delmål inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Målen har tagits fram efter omfattande samarbete med näringsliv och offentliga organisationer.
Bild på broschyrens framsida.

Länsstyrelsen är regional miljömålsmyndighet. Det innebär att vi har ansvar för att anpassa de nationella miljömålen till länets förutsättningar, följa upp målen och verka för att de nås. Begränsad klimatpåverkan är ett av de sexton nationella miljökvalitetsmålen, och Länsstyrelsen har tagit fram östgötska delmål. De nya delmålen handlar bland annat om minskade utsläpp av växthusgaser, effektivare energianvändning och anpassning av samhället till ett klimat i förändring.  

Broschyr om delmålen

Målen sammanfattas i broschyren Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan. Under 2013 kommer Länsstyrelsen att publicera en fördjupad rapport om målen med mer faktaunderlag.  

Bakgrund

För tio år sedan antogs regionala mål som sträcker sig fram till 2012. De tidigare fyra delmålen inom Begränsad klimatpåverkan ersätts nu av åtta nya klimatmål för länet, som sträcker sig fram till 2020. Utgångspunkten har varit Sveriges nationella mål och Östergötlands regionala klimat- och energistrategi Ett vinnande klimat. Målen har tagits fram efter nära två års dialog med bland annat kommuner, regionförbund, företag och intresseorganisation. De ska visa vad målsättningarna i EU och Sverige innebär för Östergötland och ange riktningen för fortsatta åtgärder.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Det långsiktiga miljökvalitetsmålet är samma som det nationella, och lyder: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.  

Remiss av målen

Under våren 2012 skickades klimatmålen på remiss i länet, se remissrapport Begränsad klimatpåverkan. Målen beslutades sedan av Länsstyrelsen Östergötland i oktober. Inkomna remissvar och Länsstyrelsens synpunkter sammanfattas i Beslut och remissammanställning.

Kontakta oss

Sekretariatet för miljömål och klimat
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

Sara Jonsson van der Heijden
Tfn 010-223 54 46
Samordnare miljömål och miljöledning

Linda Malmén  
Tfn: 010-223 54 27
Utvecklingsledare energi och klimat.

Igor Keljalic
Tfn: 010-223 54 47
Energikuppen

Tfn växel: 010-223 50 00