Mål för Begränsad klimatpåverkan

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar. För att visa hur Östergötland behöver bidra i klimat- och energiarbetet har Länsstyrelsen tagit fram Regionala miljömål inom området Begränsad klimatpåverkan. Målen har tagits fram efter omfattande samarbete med näringsliv och offentliga organisationer.
Bild på broschyrens framsida.

Länsstyrelsen är regional miljömålsmyndighet. Det innebär att vi har ansvar för att anpassa de nationella miljömålen till länets förutsättningar, följa upp målen och verka för att de nås. Begränsad klimatpåverkan är ett av de sexton nationella miljökvalitetsmålen, och Länsstyrelsen har tagit fram östgötska delmål. Delmålen handlar bland annat om minskade utsläpp av växthusgaser, effektivare energianvändning och anpassning av samhället till ett klimat i förändring.  

Broschyr om delmålen

Målen sammanfattas i broschyren Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan.

Bakgrund

De regionala miljömålen inom området Begränsad klimatpåverkan som antogs 2012 sträcker sig fram till 2020. Utgångspunkten för målen är Sveriges nationella mål och Östergötlands regionala klimat- och energistrategi Ett vinnande klimat. Målen togs fram efter nära två års dialog med bland annat kommuner, regionförbund, företag och intresseorganisation. De ska visa vad målsättningarna i EU och Sverige innebär för Östergötland och ange riktningen för fortsatta åtgärder.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Det långsiktiga miljökvalitetsmålet är samma som det nationella, och lyder: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.  

Remiss av målen

Under våren 2012 skickades klimatmålen på remiss i länet, se remissrapport Begränsad klimatpåverkan. Målen beslutades sedan av Länsstyrelsen Östergötland. Inkomna remissvar och Länsstyrelsens synpunkter sammanfattas i Beslut och remissammanställning.