Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar 

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

Logotyp för Klimat Klivet.

Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter hantera stödet.

Det nya stödet är en del av regeringens satsning på klimatfrågorna.  Stödet beslutades av riksdagen i samband med vårbudgeten i juni 2015. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018.

Läs mer om stödet i förordningen och på Naturvårdsverkets webbplats.

Syfte med stödet

De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Exempel på åtgärder?

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. De största utsläppen i Sverige kommer från transporter, energiindustrin, jordbruket och industrin (processer och förbränning).

Stöd inom dessa områden kan till exempel vara:

  • Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp 
  • Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning

Det krävs medfinansiering, enligt förordningen och de statsstödsregler som finns. Läs mer om statstödsreglerna på Naturvårdsverkets webbplats.

Söka klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen Östergötland via ett digitalt ansökningsverktyg.

Ansökningsverktyget kommer under 2016 att vara öppet under tre perioder:

  • 15 februari - 14 mars
  • 16 maj - 13 juni
  • 29 augusti - 26 september

Naturvårdsverket kommer framöver att meddela när ansökningsomgångarna blir för 2017-2018. Under 2015 genofördes två ansökningsomgångar. Mer information och den digitala ansökningstjänsten hittar du på Naturvårdsverkets hemsida via länken https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

 Mer information