Kvinnofrid

Länsstyrelsen ska stödja länets kommuner i frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och har även fått utvecklingsmedel att fördela för att förbättra det stöd som ges.

Till socialtjänstens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp. Man har särskilda skyldigheter att stödja kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp i nära relationer. Socialtjänsten ska också ta särskild hänsyn till att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp mellan närstående vuxna är offer för brott och kan behöva stöd och hjälp. Socialkontoret i kommunen lämnar upplysningar och några kommuner lämnar särskild information på sin webbplats.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som måste angripas på bred front. Flera myndigheter och organisationer är engagerade i arbetet.

Misshandel, hot och trakasserier faller under allmänt åtal, vilket innebär att den som är utsatt inte själv behöver stå för en anmälan. Förutom att utreda brott kan polisen och åklagare också bidra med skydd för den som är utsatt. Polisen lämnar mer information.

Hälso- och sjukvården hjälper inte enbart till med akut sjukvård, utan via vårdcentralerna kan man exempelvis också få stöd av kurator.

Det finns flera kvinno- och tjejjourer i länet. Det är ideella föreningar som arbetar för att stödja kvinnor och barn. Till dem kan man ringa anonymt om man så önskar. De är medlemmar i någon av de två riksorganisationerna, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR).

Brottsofferjourerna är ideella föreningar som arbetar för att stödja offer för brott. Där kan också utsatta kvinnor och barn få stöd och hjälp.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit våldsutsatta kvinnor kan ringa dygnet runt. Stödtelefonen är bemannad av utbildad personal som ger personligt stöd och information om de hjälpinsatser som finns på respektive ort. Telefonnumret är 020-50 50 50. 020-numret är kostnadsfritt och syns inte i efterhand på telefonräkningen. Den som ringer kan vara anonym och medarbetarna har tystnadsplikt. Även anhöriga kan ringa till stödtelefonen.

Systerjouren Somaya är en kvinnorjour som startats av flerspråkiga muslimska kvinnor.

I frågor som rör kvinnlig könsstympning kan man vända sig till Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) eller Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning (RISK).