Kameraövervakning

Vill du övervaka platser dit allmänheten har tillträde? Då behöver du ansöka om tillstånd för kameraövervakning hos Länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Tillstånd behövs om du vill övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. Det spelar ingen roll om platsen är ett offentligt eller privat område. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss. En kamera som är monterad på en drönare omfattas också av kameraövervakningslagen och myndigheter behöver ansöka om tillstånd. Privatpersoner och företag behöver inte längre tillstånd för att få använda en drönare med kamera.

Anmälan och tillstånd

Du ska lämna in ansökan hos Länsstyrelsen. Om din övervakning ska ske i flera län med en övervakningskamera som är uppsatt på eller i ett fordon, fartyg eller luftfartyg, ansöker du i det län där övervakningen huvudsakligen ska ske. Du som ansöker ska också vara den som bedriver övervakningen (fotograferingen), alltså den som bestämmer ändamålet och därmed också ansvarar för övervakningen.

Läs noga igenom anvisningarna som följer med blanketterna. Betala avgiften samtidigt som du lämnar in din anmälan eller ansökan. Länsstyrelsen bedömer därefter om övervakningen kan tillåtas eller inte. Länsstyrelsen kan även begränsa övervakningen.

Avgifter

Anmälan om kameraövervakning           700 kronor

Ansökan om tillstånd                            3 700 kronor

Utvidgning av tillstånd                          2 300 kronor

Förlängning av tillstånd                        1 350 kronor

Undantag från upplysningsplikten          1 350 kronor

Tänk på att en anmälan eller ansökan inte behandlas innan betalningen är gjord.

Varför krävs tillstånd?

Syftet med kameraövervakningslagen är att se till så att kameraövervakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Ett allmänt krav för kameraövervakning är att övervakningen ska bedrivas lagligt och med hänsyn till enskildas personliga integritet.

Du som planerar att bedriva kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde behöver samtycke från de som berörs av övervakningen. Om samtycke inte finns kan övervakning ändå vara tillåtet, detta om kameraövervakningen behövs för att förebygga brott och att behovet väger tyngre än integritetsintresset.

Privat övervakning

Kameraövervakningslagen gäller inte vid till exempel övervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

Skyltning

När du kameraövervakar måste du upplysa om detta med tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Det ska också klart framgå vem som bedriver övervakningen. Detta gäller inte vid privat övervakning.

Ljudavlyssning samt ljudupptagning

Lagen omfattar även avlyssning eller upptagning av ljud som sker i samband med kameraövervakning. Även här krävs tillstånd och tydlig upplysning.

Undantag från tillståndsplikten

Trafikverket, Polismyndigheten, Försvarsmakten och i lagen angivna skyddsobjekt får i vissa fall bedriva kameraövervakning utan tillstånd. Detta gäller också statliga kasinon enligt kasinolagen. 

Tillsyn av övervakning

Länsstyrelsen utövar tillsyn av kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen kan bland annat kontrollera kamerornas upptagningsområde och funktionssätt, bevarat bild- eller ljudmaterial och upplysning om kameraövervakningen.

Personuppgiftslagen

Om digital teknik används vid övervakningen av andra ställen som allmänheten inte har tillträde till är det personuppgiftslagen som gäller. Datainspektionen har mer information om kameraövervakning och personuppgiftslagen.

 Content Editor ‭[2]‬

En ny kamerabevakningslag föreslås träda i kraft den 25 maj 2018. Enligt förslaget kommer den nya lagen inte att innehålla något generellt krav på tillstånd eller anmälan.

Läs mer om förslaget på Regeringens webbplats (länk).

Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötland
Rättsenheten
581 86 Linköping

Telefon: 010- 223 50 00
E-post: Rättsenheten

 Content Editor ‭[1]‬

Ansökan om tillstånd - 3 700 kr

Utvidgning av tillstånd - 2 300 kr

Förlängning av tillstånd - 1 350 kr

Undantag från upplysningsplikten - 1 350 kr

Anmälan om kameraövervakning - 700 kr

Observera att en ansökan/anmälan inte behandlas förrän fullständig betalning inkommit.

Inbetalning ska göras till
Pg 68 805-1.  Ange namn på sökande och att inbetalningen avser kameraövervakning. 

Avgiftsförordningen