Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens jämställdhetspolitik. Det nationella målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att genomföra detta mål har regeringen satt sex delmål:

Jämställdhetsintegrering

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter.

Jämställdhetsintegrering på regional nivå Länsstyrelsernas uppgift att stödja, samordna och utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå är centralt för jämställdhetspolitikens genomslag i länen. På regional nivå finns de särskilt sakkunniga i jämställdhet vid länsstyrelserna. De arbetar för att stärka förutsättningarna för att genomföra de nationella jämställdhetsmålen på regional nivå.

 Content Editor ‭[1]‬

 Content Editor ‭[2]‬

Ett jämställt Östergötland – jämställdhetsstrategi för Östergötland 2018-2020 (med sikte på 2030). ​Länsstyrelsen har tagit fram en strategi för jämställdhetsintegrering för perioden 2018-2020. Klicka här för att läsa strategin

Länsstyrelsernas gemensamma arbete

Du kan läsa mer om länsstyrelsernas gemensamma arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering på vår gemensamma hemsida Jämställda län