ANDT - förebyggande insatser

I enlighet med "En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken" arbetar Länsstyrelsen med att stimulera och samordna det förebyggande arbetet i länet.

Länsstyrelsens nätverk för det alkohol- och drogförebyggande arbetet

Nätverket består av representanter från länets samtliga kommuner, Region Östergötland och Studenthälsan. Nätverket träffas 4 gånger per år för informationsutbyte och gemensamma aktiviteter samt kompetensutveckling.

Samordnargrupp

I länet finns en samordnargrupp för dem som arbetar med förebyggande frågor i kommunerna. Genom information och erfarenhetsutbyte stimuleras till nya lokala drogförebyggande satsningar.  

Länssamordnare

Länsstyrelsen har en länssamordnare anställd, Lotta Hjalmarsson Österholm. Länssamordnarens arbetsuppgift är bland annat att stimulera och utveckla det drogförebyggande arbetet i länet.