Våtmarker och andra miljöåtgärder

Syftet med att anlägga våtmarker, fosfordammar, tvåstegsdiken, kalkfilterdiken, kalkfilterdammar, skyddszoner mm är i första hand att minska transporten av växtnäring från åkermarken till vattendragen och för att gynna den biologiska mångfalden. Om vi kan optimera gödslingen och fånga upp det som trots allt läcker ut kan vi undvika grumliga vattendrag, igenväxta badsjöar, syrebrist och utarmning av vattenlevande organismer. En utvärdering av våtmarkernas nytta finns i Jordbruksverkets Rapport 2015:7, som du hittar till höger på sidan.

Arbetet med att förbättra vattendragens status pågår i hela Europa i enlighet med vattendirektivet. I Sverige finns det ett åtgärdsförslag från Vattenmyndigheten som för varje vattenförekomst ger exempel på åtgärder som kan utföras för att uppnå god status i vattnet. En stor del av åtgärderna handlar om att göra miljöinvesteringar i eller nedströms åkermark. Om ditt dräneringsvatten avrinner till en vattenförekomst med otillfredsställande status, vilket innefattar större delen av Östergötlands odlingslandskap, bör du fundera på vilka åtgärder som kan vara vettiga att utföra på din mark. Eller varför inte gå samman med grannarna och göra en gemensam åtgärd där den gör mest nytta!

Våtmark
Foto: Anuschka Heeb

Titta gärna på de här informationsfilmerna för att få lättillgänglig information om våtmarker:

En våtmark på din gård?

Våtmarker som kväve- och fosforfällor 

I Landsbygdsprogrammet kan man söka stöd för miljöinvesteringar och årliga miljöersättningar för skötsel. Dessa söks elektroniskt från Jordbruksverkets hemsida, se ruta till höger för att läsa mer om Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

De miljöinvesteringar i Landsbygdsprogrammet som berör vatten är:

I den regionala handlingsplanen framgår de urvalskriterier som gäller vid bedömning av inkomna ansökningar. Sammanfattningsvis är det störst chans att få stöd om miljöinvesteringen utförs inom nitratkänsligt område och fångar upp och renar näringsämnen från åkermark innan det når en vattenförekomst med otillfredsställande ekologisk status.

Att restaurera en våtmark eller damm innebär att en befintlig våtmark som inte är i funktion återställs så att den kan förbättra vattenkvaliteten eller gynna den biologiska mångfalden.

Miljöersättningar söks som fem-åriga åtaganden, se Jordbruksverkets hemsida. De som i första hand berör vatten är:

Skötsel/underhåll av våtmarker, dammar och tvåstegsdiken kan endast ges till byggda anläggningar, inte till naturliga våtmarker och diken.

Har Du ett bra läge för en våtmark, tvåstegsdike, kalkfilterdamm etc? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma vidare!

Anmälan eller tillstånd?

Vatten i brunn 

Miljöinvesteringarna, med undantag för reglerbar dränering, är vanligtvis vattenverksamheter och det krävs därför tillstånd eller anmälan för att få genomföra dem. En förutsättning för stöd är därför att den sökande lämnat in anmälan till Länsstyrelsen eller sökt tillstånd i Mark- och miljödomstolen om så krävs. Detta kan med fördel göras innan ansökan om stöd skickas in. Anmälan om anläggning av våtmark/damm (vattenverksamhet) görs på blankett. Om våtmarken är större än 5 ha ska samråd hållas med länsstyrelsen innan tillståndsansökan skickas till Mark- och miljödomstolen. Om en anläggning riskerar att komma i konflikt med ett befintligt tillstånd, t.ex. ett dikningsföretag, ska tillstånd sökas. 

 

 Vattendragsgrupper, kurser eller vandringar

Kontakta oss om Du har idéer om gemensamma aktiviteter längs ditt vattendrag