Godkända biodlare

En biodlare kan av Statens jordbruksverk utses som godkänd biodlare.
Ram med bin

 

Kraven är att biodlaren har genomgått kurs för bitillsynsman eller någon motsvarande bisjukdomskurs och har minst 3 år praktisk erfarenhet av biodling. Kurser för godkänd biodlare anordnas vanligtvis av SBR-distrikten. Efter genomgången kurs kan biodlaren ansöka hos Jordbruksverket om att bli godkänd biodlare.

Anmäl var dina bisamhällen finns
Du ska anmäla till länsstyrelsen var finns dina bisamhällen. I anmälan ska du ange vilken fastighet bisamhället är stadigvarande uppställt på, och om det ska flyttas till en tillfällig uppställningsplats.

Flyttningstillstånd/egen kontroll
Bitillsynsman ska undersöka bigård av en godkänd biodlare en gång om året och då får han ge en godkänd biodlare tillstånd till flera flyttninga av bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar (biodlarens egna bigårdar). Dessa bigårdar ska vara anmälda till länsstyrelsen. Tillståndet gäller under en bestämd tid, högst 12 månader och gäller inte för flyttning över zongräns för varroabekämpning.

Godkänd biodlare ska meddela alla flyttningar till bitillsynsman i distrikt dit flyttningar sker.

Hos en godkänd biodlare sker undersökning av bisamhälle med stickprov (gällande amerikansk yngelröta).

Efter utfärdad flyttningstillstånd av en bitillsynsman ska godkänd biodlare själv vid varje flyttningstillfälle undersöka sina bisamhällen angående förekomsten av amerikansk yngelröta.

Försäljning
Godkänd biodlare får inte själv genomföra besiktning i samband med försäljning av drottningar, bisamhällen, begagnade bikupor och biredskap m.m. Endast bitillsynsman får göra dessa besiktningar. Flyttning av drottningar till parningstation kräver också att bitillsynsmannen skriver flyttningstillstånd.

Märkning av bikupor
En godkänd biodlare behöver inte utfärda tillståndsbevis (V17), som normalt fästes på alla bibostäder och andra föremål som ska flyttas. Det ska däremot finnas ett skylt i anslutning till utbigården där det tydligt framgår biodlarens namn, adress, tfn och hur länge flyttningstillstånd gäller.

Anmäl sjukdom så snart som möjligt
Om du misstänker att du har amerikansk yngelröta eller trakekvalster i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen. Det räcker inte att du bara sanerar dina smittade bisamhällen, utan bitillsynsman måste informeras om utbrottet. För att effektivt kunna bekämpa amerikansk yngelröta måste bitillsynsman kontrollera alla bisamhällen inom ett avstånd av 3 km från den smittade bigården.

Förvara bikupor på rätt sätt
Tänk på att förvara bikupor som inte längre används så att bin inte kommer åt dem. Detsamma gäller honung, bivax och redskap som det kan finnas honungs- eller vaxrester på.

Använd rena svärmfångstkupor
Du får använda svärmfångstkupor under perioden 15 maj - 31 juli, om du har anmält detta till bitillsynsmannen. Kuporna ska vara väl rengjorda och får inte tidigare ha hyst ett bisamhälle med amerikansk yngelröta. Ägarens namn, adress och telefonnummer ska stå på kupan. Utbyggda vaxkakor får endast användas om de kommer från en bigård som varit fri från smitta med amerikansk yngelröta de två föregående åren.

Omsmältning av vax
Under period 1 oktober - 31 mars får du fritt flytta vaxkakor och avfall av sådana för omsmältning. Inget flyttningstillstånd utfärdat av en bitillsynsman krävs då.
Under period 1 april - 30 september (sommarhalvåret) får du flytta vax till omsmältning, under förutsättning att din bigård har kontrollerats/besiktigats av en bitillsynsman, och att bigården blivit friskförklarad med avseende på Amerikansk yngelröta. Bitillsynsmannen kan då i vanlig ordning ge ett flyttningstillstånd.

Som godkänd biodlare bör du alltid hålla dig informerad om de bestämmelser som berör bekämpning av smittsamma bisjukdomar.