Biodling

Under hela människans historia har binas produkter haft stor betydelse både inom mathållningen och inom medicinen. Honungsbina är de effektivaste pollinatörerna. Ett bi kan besöka upp till 7 000 blommor per dag. Som pollenöverförare har bina avsevärt större ekonomisk betydelse för fruktsättningen i våra frö-, frukt- och bärodling än som honungsproducent. 
Biodlarkurs

Du som är biodlare
Du som är biodlare har ett ansvar att förebygga och hindra att smittsamma bisjukdomar kommer in till Sverige eller sprids inom landet. Du ska:

1. Anmäla uppställningsplatser för dina bin
Anmälan gör du vart 3:e år och 2018 är ett sådant ”anmälningsår”. Du som startar eller övertar biodling ska göra anmälan när verksamheten påbörjas. Om du utökar din biodling med ytterligare bigårdar ska dessa också redovisas.

Du ska skicka anmälan till Länsstyrelsen Östergötland om du bor i Kalmar, Jönköping eller Östergötlands län. Här gör du din anmälan.

Uppgift om uppställningsplatser samlas in för att bl.a. underlätta tillsynsmannens arbete med bekämpning av bisjukdomar och undersökningar av bin.

2. Följa regler för hur man får flytta bin mellan församlingar. 
Samtliga församlingar i Kalmar, Jönköping och Östergötlands län är smittförklarade. Detta innebär att vid flyttning över en församlingsgräns måste biodlare ha flyttningstillstånd. Kontakta bitillsynsman i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.

3. Anmäl sjukdom så snart som möjligt
Om du misstänker att du har amerikansk yngelröta eller trakekvalster i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.

4. Hjälp tillsynsmannen
Du ska hjälpa tillsynsmannen att undersöka och behandla bisamhällen.

5. Förvara bikupor på rätt sätt
Tänk på att förvara bikupor som inte längre används så att bin inte kommer åt dem. Detsamma gäller honung, bivax och redskap som det kan finnas honungs- eller vaxrester på.

6. Använd rena svärmfångstkupor
Du får använda svärmfångstkupor under perioden 15 maj - 31 juli, om du har anmält detta till tillsynsmannen. Kuporna ska vara väl rengjorda och får inte tidigare ha hyst ett bisamhälle med amerikansk yngelröta. Ägarens namn, adress och telefonnummer ska stå på kupan.
Utbyggda vaxkakor får endast användas om de kommer från en bigård som varit fri från smitta med amerikansk yngelröta de två föregående åren.

7. Omsmältning av vax
Under period 1 oktober - 31 mars får du fritt flytta vaxkakor och avfall av sådana för omsmältning. Inget flyttningstillstånd utfärdat av en bitillsynsman krävs då.
Under period 1 april - 30 september (sommarhalvåret) får du flytta vax till omsmältning, under förutsättning att din bigård har kontrollerats/besiktigats av en bitillsynsman, och att bigården blivit friskförklarad med avseende på Amerikansk yngelröta. Bitillsynsmannen kan då i vanlig ordning ge ett flyttningstillstånd.

Vilda bisamhälle
Har du besvär med bin i bostäder eller andra utrymmen bör du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag eller det företag som ditt försäkringsbolag har skadedjursavtal med.

Hagmark med lövträd