Vill du bevara din skog?

Äger du skogsmark? Börjar du fundera på avverkning? Det kan vara möjligt för dig att bevara din skog med ett formellt skydd istället, och få en god ersättning för skyddet.
Många gamla träd, storvuxna gammelträd eller klena, senvuxna träd utmärker ofta en gammelskog.

Du som skogsägare kan nu enklare föreslå skogsområden med höga naturvärden för formellt skydd, metoden kallas Nya KOMET. Självklart har du rätt till ersättning för området som du vill skydda. Området måste minst vara 2 hektar men någon övre gräns finns det sällan. Det är en förutsättning att skogen har höga naturvärden.

Tillsammans gör vi en viktig insats för att miljökvalitetsmålen "Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv" ska nås. Din kännedom om din skog och dess värden är ett mycket viktigt komplement när Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen söker ut områden för formellt skydd. Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till vilken skyddsform som är lämplig för din mark, naturreservat, biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. Du behöver också göra en bedömning av om din skog har höga naturvärden. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedömer sedan om området kan prioriteras för skydd. Natura 2000-områden bestående av skog eller trädbärande hagmarker har hög prioritet men det finns självklart andra värdefulla områden som kan ha hög prioritet.

Skogar med höga naturvärden har ofta ett eller flera av följande kännetecken:

 • Många gamla träd, storvuxna gammelträd eller klena, senvuxna träd.
 • Stor variation i trädslag, liksom i ålder och storlek på träden.
 • Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.
 • Döda träd som står eller ligger, även halvdöda och skadade träd.
 • Murkna och murknande träd, både stående och liggande.
 • Träd med håligheter.
 • Spår av brand som till exempel kan synas vid basen på äldre tallar.
 • Områden där det stått skog eller träd under lång, obruten tid.
 • Inslag av asp, sälg och ädellövträd i skogsområden med andra trädslag.
 • Skog med spår av människan, exempelvis hamlade träd eller spår av skogsbete.
 • Hagmarker med stora, gamla, träd.

Om det i din skog finns nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt i Skogsstyrelsens inventeringar är chansen större att även den omgivande skogen har höga naturvärden.

 

Vill du lämna in en anmälningsblankett för att skydda din skog?
Här kan du skriva ut eller fylla i blanketten digitalt.

Känns det krångligt att fylla i blanketten eller är du osäker på din skogs värden? Ingen fara, ring och prata med oss!

 

Här kan du läsa mer om de olika skyddsformerna.
Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida
Här kan du läsa mer om våra miljökvalitetsmål

 

 

 Kontakta Skogsstyrelsen

Magnus Wadstein
Tel: 013-32 97 38

Nina Gad-Burgman
Tel: 013-32 97 42