Tåkernfonden

Stiftelsen Tåkernfondens ändamål är att värna den rika naturen vid Tåkern och i Tåkernbygden samt att göra den tillgänglig för allmänheten. Tåkernfonden bildades år 1987 av Världsnaturfonden och Länsstyrelsen Östergötland. Fonden är numera fristående.
Gässen lyfter från Tåkerns vattenspegel. Fotograf Bengt Ekman

Enligt stiftelseförordnandet ska ändamålet med Tåkernfonden nås genom att finansiera vetenskaplig forskning och åtgärder som hänger samman med den. Syftet är också att åtgärderna ska bidra till att unga människor får utbildning och förståelse för naturvård.

Tåkernfonden bidrar på ett betydelsefullt sätt till att värna och vårda naturvärdena vid Tåkern. Tåkernfonden har under åren fått pengar från en lång rad sponsorer. Avkastningen från kapitalet, som år 2014 uppgår till ca 20 milj kr, får användas för att uppnå ändamålet med fonden. Fondens styrelse beslutar varje vår om utdelning av medel till forskning, skötsel och information.

Tåkern rankas idag som Nordeuropas förnämsta fågelsjö. Under årens lopp har 276 fågelarter setts vid sjön och drygt ett hundratal arter häckar här, till exempel svarttärna, rördrom, brun kärrhök och trastsångare. Vassområdena vid sjön är de mest vidsträckta i norra Europa och arealen motsvarar ca 2400 fotbollsplaner. Som om detta inte räckte så hyser Tåkerns omgivningar en stor mängd intressanta natur- och kulturvärden med t ex en fin flora med många orkidéer och tusentals fornlämningar.